รีเซต

รวมไอเดียตั้งชื่อลูกสาว ตามชื่อดอกไม้เพราะๆ ได้ทั้งชื่อจริงชื่อเล่น

รวมไอเดียตั้งชื่อลูกสาว ตามชื่อดอกไม้เพราะๆ ได้ทั้งชื่อจริงชื่อเล่น
WeenayA
6 ตุลาคม 2565 ( 09:00 )
2.5K

   รวมไอเดียตั้งชื่อลูกสาว ด้วยชื่อดอกไม้เพราะๆ อ่อนหวานจำง่ายจะมีชื่อดอกไม้ชื่ออะไรบ้างที่นำมาตั้งชื่อลูกสาวได้ทั้งชื่อจริง ชื่อเล่น วันนี้เราได้รวบรวมมาให้คุณพ่อคุณแม่กันค่า

 

 

รวมไอเดียตั้งชื่อลูกสาว ตามชื่อดอกไม้เพราะๆ ได้ทั้งชื่อจริงชื่อเล่น

 

 

ชื่อลูกสาวตามชื่อดอกไม้ ก-จ

ชื่อคำสะกด
กรรณิการ์กัน-นิ-กา
กระดังงากระ-ดัง-งา
กระดุมทองกระ-ดุม-ทอง
กล้วยไม้กล้วย-ไม้
การะเวกกา-ละ-เวก
กาสะลองกา-สะ-ลอง
กุหลาบกุ-หลาบ
แก้วแก้ว
แก้วกาญจนาแก้ว-กาน-จะ-นา
แก้วเจ้าจอมแก้ว-เจ้า-จอม
เข็มเข็ม
เข็มขาวเข็ม-ขาว
คอเดียคอ-เดีย
แคแค
แคทรียาแคท-ทา-รี-ยา
แคแสดแค-แสด
จงกลณีจง-กน-นี
จันทน์กะพ้อจัน-กะ-พ้อ

 

ชื่อลูกสาวตามชื่อดอกไม้ จ-ด

ชื่อคำสะกด
จันทร์กระจ่างฟ้าจัน-กะ-จ่าง-ฟ้า
จามจุรีจาม-จุ-รี
จำปาจำ-ปา
จำปีจำ-ปี
จำปูนจำ-ปูน
ฉัตรชบาฉััด-ชะ-บา
ชบาชะ-บา
ชมจันทร์ชม-จัน
ชมนาดชม-มะ-นาด
ชมพูไพรชม-พู-ไพร
ชมพูสิรินชม-พู-สิ-ริน
ชวนชมชวน-ชม
ช้องนางช้อง-นาง
ช่อพิกุลช่อ-พิ-กุน
ชิงชี่ชิง-ชี่
ซ่อนกลิ่นซ่อน-กลิ่น
ดอนญ่าดอน-ย่า
ดาวกระจายดาว-กระ-จาย

 

 

ชื่อลูกสาวตามชื่อดอกไม้ ด-บ

ชื่อคำสะกด
ดาวประดับดาว-ประ-ดับ
ดาวเรืองดาว-เรือง
ดาหลาดา-หลา
เดลฟินเนียมเดล-ฟิน-เนียม
ทองกวาวทอง-กวาว
ทองอุไรทอง-อุ-ไร
ทุ่งฟ้าทุ่ง-ฟ้า
เทียนหยดเทียน-หยด
บัวตองบัว-ตอง
บัวเผื่อนบัว-เผื่อน
บัวสวรรค์บัว-สะ-หวัน
บัวหลวงบัว-หลวง
บานชื่นบาน-ชื่น
บานเช้าบาน-เช้า
บานบุรีบาน-บุ-รี
บานเย็นบาน-เย็น
บุหงาส่าหรีบุ-หงา-ส่า-หรี
โบตั๋นโบ-ตั๋น

 

 

ชื่อลูกสาวตามชื่อดอกไม้ ป-พ

ชื่อคำสะกด
ปทุมมาปะ-ทุม-มา
ปักษาสวรรค์ปัก-สา-สะ-หวัน
ปีบปีบ
ผกากรองผะ-กา-กรอง
ผีเสื้อราตรีผี-เสื้อ-รา-ตรี
ฝ้ายคำฝ้าย-คำ
พริมโรสพิม-โรส
พลับพลึงพับ-พลึง
พวงไข่มุกพวง-ไข่-มุก
พวงครามพวง-คราม
พวงชมพูพวง-ชม-พู
พิกุลพิ-กุน
พุดจีบพุด-จีบ
พุดซ้อนพุด-ซ้อน
พุดน้ำบุษย์พุด-น้ำ-บุด
พุดพิชญาพุด-พิด-ชะ-ยา
พู่ระหงพู่-ระ-หง
แพรแพร 

ชื่อลูกสาวตามชื่อดอกไม้ ฟ-ร

ชื่อคำสะกด
เฟื่องฟ้าเฟื่อง-ฟ้า
มะลิมะ-ลิ
มะลิลามะ-ลิ-ลา
มะลิวัลย์มะ-ลิ-วัน
มะลุลีมะ-ลุ-ลี
มาลีวัลย์มา-ลี-วัน
แมกโนเลียแมก-โน-เลีย
โมกโมก
ย่าหยาย่า-หยา
ยิปโซยิป-โซ
ยี่สุ่นยี่-สุ่น
ยี่หุบยี่-หุบ
เยอบีร่าเยอ-บี-ร่า
รวงผึ้งรวง-ผึ้ง
รสสุคนธ์รด-สุ-คน
ระย้าแก้วระ-ย้า-แก้ว
รักรัก
รักเร่รัก-เร่

 

 

ชื่อลูกสาวตามชื่อดอกไม้ ร-ส

ชื่อคำสะกด
ราตรีรา-ตรี
รำเพยรำ-เพย
โรสโรส
โรสแมรี่โรส-แม-รี่
ลดาวัลย์ลัด-ดา-วัน
ลานไพลินลาน-ไพ-ลิน
ลำเจียกลำ-เจียก
ลำดวนลำ-ดวน
ลิลลี่ลิน-ลี่
ลีลาวดีลี-ลา-วะ-ดี
ไลลักไล-ลัก
วาสนาวาด-สะ-นา
เวียงพิงค์เวียง-พิง
แววมยุราแวว-มยุรา
สโรชาสะ-โร-ชา
สายน้ำผึ้งสาย-น้ำ-ผึ้ง
สาละสา-ละ
สุพรรณิการ์สุ-พัน-นิ-กา

 

 

ชื่อลูกสาวตามชื่อดอกไม้ ส-อ

ชื่อคำสะกด
เสลาสะ-เหลา
เสาวรสเสา-วะ-รด
โสนสะ-โหน
หงส์เหิรหง-เหิน
หยาดหิมะหยาด-หิ-มะ
หางนกยูงหาง-นก-ยูง
หิรัญญิการ์หิ-รัน-ยิ-กา
อังกาบอัง-กาบ
อัญชันอัน-ชัน

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง