รีเซต

170 ตั้งชื่อลูก ตามชื่อดอกไม้เพราะๆ ตั้งได้ทั้งลูกสาวลูกชาย จำง่าย

170 ตั้งชื่อลูก ตามชื่อดอกไม้เพราะๆ ตั้งได้ทั้งลูกสาวลูกชาย จำง่าย
WeenayA
29 กันยายน 2565 ( 18:17 )
9.9K

     ไอเดียตั้งชื่อลูกชาย และลูกสาว ด้วยชื่อดอกไม้เพราะๆ มีชื่อดอกไม้ชื่ออะไรบ้างที่นำมาตั้งชื่อลูกได้ทั้งชื่อจริง ชื่อเล่น คุณพ่อคุณแม่คนไหนที่กำลังหาไอเดียตั้งชื่อลูกจากชื่อดอกไม้เพราะๆ ลองมาดูไอเดีย ตั้งชื่อลูกตามชื่อดอกไม้ที่เรารวบรวมมาฝากค่า

 

 

ตั้งชื่อลูก ตามชื่อดอกไม้เพราะๆ ชื่อลูกสาว ชื่อลูกชาย ตามชื่อดอกไม้

 

 

ชื่อลูกตามชื่อดอกไม้ ก-ช

ชื่อคำสะกด
กรรณิการ์กัน-นิ-กา
กระดังงากระ-ดัง-งา
กระดุมเงินกระ-ดุม-เงิน
กระดุมทองกระ-ดุม-ทอง
กล้วยไม้กล้วย-ไม้
กันเกรากัน-เกา
กัลปพฤกษ์กัน-ละ-ปะ-พรึก
การะเวกกา-ละ-เวก
กาสะลองกา-สะ-ลอง
กุหลาบกุ-หลาบ
แก้วแก้ว
แก้วกาญจนาแก้ว-กาน-จะ-นา
แก้วเจ้าจอมแก้ว-เจ้า-จอม
ขจรขะ-จอน
เข็มเข็ม
เข็มขาวเข็ม-ขาว
คอเดียคอ-เดีย
แคแค
แคทรียาแคท-ทา-รี-ยา
แคแสดแค-แสด
จงกลณีจง-กน-นี
จอมทองจอม-ทอง
จันทน์กะพ้อจัน-กะ-พ้อ
จันทร์กระจ่างฟ้าจัน-กะ-จ่าง-ฟ้า
จันผาจัน-ผา
จามจุรีจาม-จุ-รี
จำปาจำ-ปา
จำปีจำ-ปี
จำปูนจำ-ปูน
ฉัตรแก้วฉัด-แก้ว
ฉัตรชบาฉััด-ชะ-บา
ชบาชะ-บา
ชมจันทร์ชม-จัน
ชมนาดชม-มะ-นาด

 

 

ชื่อลูกตามชื่อดอกไม้ ช-บ

ชื่อคำสะกด
ชมพูไพรชม-พู-ไพร
ชมพูสิรินชม-พู-สิ-ริน
ชวนชมชวน-ชม
ช้องนางช้อง-นาง
ช่อพิกุลช่อ-พิ-กุน
ชัยพฤกษ์ชัย-ยะ-พึก
ชิงชี่ชิง-ชี่
ซ่อนกลิ่นซ่อน-กลิ่น
ดอนญ่าดอน-ย่า
ดาวกระจายดาว-กระ-จาย
ดาวประดับดาว-ประ-ดับ
ดาวเรืองดาว-เรือง
ดาหลาดา-หลา
เดลฟินเนียมเดล-ฟิน-เนียม
ต้อยติ่งต้อย-ติ่ง
ถ้วยทองถ้วย-ทอง
ทองกวาวทอง-กวาว
ทองพันชั่งทอง-พัน-ชั่ง
ทองอุไรทอง-อุ-ไร
ทานตะวันทาน-ตะ-วัน
ทิวาทิ-วา
ทุ่งฟ้าทุ่ง-ฟ้า
เทพมาศเทพ-พะ-มาส
เทียนหยดเทียน-หยด
นครินทรานะ-คะ-ริน-ทา-รา
นนทรีนน-ซี
บัวขาวบัว-ขาว
บัวแดงบัว-แดง
บัวตองบัว-ตอง
บัวเผื่อนบัว-เผื่อน
บัวสวรรค์บัว-สะ-หวัน
บัวหลวงบัว-หลวง
บานชื่นบาน-ชื่น
บานเช้าบาน-เช้า

 

 

ชื่อลูกตามชื่อดอกไม้ บ-พ

ชื่อคำสะกด
บานบุรีบาน-บุ-รี
บานเย็นบาน-เย็น
บุนนาคบุน-นาก
บุหงาส่าหรีบุ-หงา-ส่า-หรี
โบตั๋นโบ-ตั๋น
ปทุมมาปะ-ทุม-มา
ประดู่ประ-ดู่
ประยงค์ประ-ยง
ป๊อปปี้ป๊อป-ปี้
ปักษาสวรรค์ปัก-สา-สะ-หวัน
ปาริชาติปา-ริ-ชาด
ปีบปีบ
โป๊ยเซียนโป๊ย-เซียน
ผกากรองผะ-กา-กรอง
ผีเสื้อราตรีผี-เสื้อ-รา-ตรี
ฝ้ายคำฝ้าย-คำ
พยอมพะ-ยอม
พยับหมอกพะ-ยับ-หมอก
พริมโรสพิม-โรส
พลับพลึงพับ-พึง
พวงไข่มุกพวง-ไข่-มุก
พวงครามพวง-คราม
พวงชมพูพวง-ชม-พู
พิกุลพิ-กุน
พุดโกเมนพุด-โก-เมน
พุดจีบพุด-จีบ
พุดซ้อนพุด-ซ้อน
พุดตานพุด-ตาน
พุดน้ำบุษย์พุด-น้ำ-บุด
พุดพิชญาพุด-พิด-ชะ-ยา
พุทธชาดพุด-ทะ-ชาด
พุทธรักษาพุด-ทะ-รัก-สา
พู่ระหงพู่-ระ-หง
แพรแพร

 

 

ชื่อลูกตามชื่อดอกไม้ ฟ-ล

ชื่อคำสะกด
เฟื่องฟ้าเฟื่อง-ฟ้า
ภูมิพลินทร์พู-มิ-พะ-ลิน
มณฑามน-ทา
มรินทร์มะ-ริน
มหาหงส์มะ-หา-หง
มะลิมะ-ลิ
มะลิลามะ-ลิ-ลา
มะลิวัลย์มะ-ลิ-วัน
มะลุลีมะ-ลุ-ลี
มาลาการมา-ลา-การ
มาลีวัลย์มา-ลี-วัน
มินตรามิน-ตรา
แมกโนเลียแมก-โน-เลีย
โมกโมก
ย่าหยาย่า-หยา
ยิปโซยิป-โซ
ยี่สุ่นยี่-สุ่น
ยี่หุบยี่-หุบ
เยอบีร่าเยอ-บี-ร่า
รวงผึ้งรวง-ผึ้ง
รสสุคนธ์รด-สุ-คน
ระย้าแก้วระ-ย้า-แก้ว
รักรัก
รักตะนิลรัก-ตะ-นิล
รักเร่รัก-เร่
ราชพฤกษ์ราด-ชะ-พึก
ราชรัตน์ราด-ชะ-รัด
ราชาวดีรา-ชา-วะ-ดี
ราตรีรา-ตรี
รำเพยรำ-เพย
โรสโรส
โรสแมรี่โรส-แม-รี่
ลดาวัลย์ลัด-ดา-วัน
ลานไพลินลาน-ไพ-ลิน

 

 

ชื่อลูกตามชื่อดอกไม้ ล-ฮ

ชื่อคำสะกด
ลำเจียกลำ-เจียก
ลำดวนลำ-ดวน
ลิลลี่ลิน-ลี่
ลีลาวดีลี-ลา-วะ-ดี
ลูพินลู-พิน
ไลลักไล-ลัก
วาสนาวาด-สะ-นา
เวียงพิงค์เวียง-พิง
แว่นแก้วแว่น-แก้ว
แววมยุราแวว-มยุรา
สร้อยสยามสร้อย-สะ-หยาม
สร้อยสายเพชรสร้อย-สาย-เพด
สร้อยอินทนิลสร้อย-อิน-ทะ-นิน
สโรชาสะ-โร-ชา
สาธรสา-ทอน
สายน้ำผึ้งสาย-น้ำ-ผึ้ง
สารภีสา-ระ-พี
สาละสา-ละ
สุพรรณิการ์สุ-พัน-นิ-กา
เสลาสะ-เหลา
เสาวรสเสา-วะ-รด
โสนสะ-โหน
หงส์เหิรหง-เหิน
หยาดหิมะหยาด-หิ-มะ
หางนกยูงหาง-นก-ยูง
หิรัญญิการ์หิ-รัน-ยิ-กา
อะกาเวอะ-กา-เว
อังกาบอัง-กาบ
อัญชันอัน-ชัน
อินทนิลอิน-ทะ-นิน
เอื้องเอื้อง
เฮลิโคเนียเฮ-ลิ-โค-เนีย
ไฮเดรนเจียไฮ-แดน-เยีย
ไฮอะซินท์ไฮ-อะ-ซิน

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง