รีเซต

170 ตั้งชื่อลูก ตามชื่อขนม ชื่อของหวานน่ารัก ตั้งได้ทั้งลูกสาวลูกชาย จำง่าย

170 ตั้งชื่อลูก ตามชื่อขนม ชื่อของหวานน่ารัก ตั้งได้ทั้งลูกสาวลูกชาย จำง่าย
WeenayA
10 ตุลาคม 2565 ( 17:00 )
63.7K

      ไอเดียตั้งชื่อลูกชาย ตั้งชื่อลูกสาว ด้วยชื่อขนม ชื่อขนมหวานน่ารักๆ มีชื่อขนมหวานชื่ออะไรบ้างที่นำมาตั้งชื่อลูกได้ทั้งชื่อจริง ชื่อเล่น คุณพ่อคุณแม่คนไหนที่กำลังหาไอเดียตั้งชื่อลูกจากชื่อขนมหวานเพราะๆ ลองมาดูไอเดีย ตั้งชื่อลูกตามชื่อขนมหวานที่เรารวบรวมมาฝากค่า

 

170 ตั้งชื่อลูก ตามชื่อขนม ชื่อของหวานน่ารัก ตั้งได้ทั้งลูกสาวลูกชาย จำง่าย

ตั้งชื่อลูกตามชื่อขนม ก-ค

ชื่อคำอ่านขนมประเทศ
กลาโฟติส์กา-โฟ-ติสฝรั่งเศส
กลีบลำดวนกีบ-ลำ-ดวนไทย
กวีญามันน์กะ-วี-ยา-มันฝรั่งเศส
ก้อก้อจีน
กอง เดอ กาแซลกอง-เดอ-กา-แซลฝรั่งเศส
กะละแมกะ-ละ-แมไทย
กางจองกาง-จองเกาหลี
กาโตว์ ฟองดองกา-โต้-ฟอง-ดองฝรั่งเศส
กุลฟีกุล-ฟี่อินเดีย
กุหลาบจามุนกุ-หลาบ-จา-มุนอินเดีย
กุหลีกุ-หลีไทย
กูเกลฮัพฟ์กู-เกล-ฮัฟฝรั่งเศส
ข้าวจี่ข้าว-จี่ไทย
ข้าวตูข้าว-ตูไทย
ข้าวโป่งข้าว-โป่งไทย
ข้าวเหนียวแก้วข้าว-เหนียว-แก้วไทย
ข้าวเหนียวแดงข้าว-เหนียว-แดงไทย
ข้าวเหนียวปิ้งข้าว-เหนียว-ปิ้งไทย
ข้าวเหนียวมะม่วงข้าว-เหนียว-มะ-ม่วงไทย
ข้าวเหนียวมูนข้าว-เหนียว-มูนไทย
ไข่หงส์ไข่-หงไทย
ไข่หวานไข่-หวานไทย
คนาฟีคา-นา-ฟีอินเดีย
คยองดันคะ-ยอง-ดันเกาหลี
ครอคัมบุชครอ-คัม-บุชฝรั่งเศส
ครัมเบิ้ลครัม-เบิ้ลอังกฤษ

 

 

ตั้งชื่อลูกตามชื่อขนม  ค-ช

ชื่อคำอ่านขนมประเทศ
ครีมพัฟครีม-พัฟอังกฤษ
ควินอามานควิน-อา-มานฝรั่งเศษ
คัสเตลลาคัส-เตล-ลาญี่ปุ่น
คาชาตาคา-ชา-ตาแทนซาเนีย
คานาเล่คา-นา-เล่ฝรั่งเศษ
คาโนลีคา-โน-ลีอิตาเลี่ยน
คาร์ดามัม บันคา-ดา-มัม-บันสวีเดน
คิฟลีคิฟ-ลีออสเตรีย
คุกกี้ช็อกโกแลตชิปคุก-กี้-ช็อก-โก-แลต-ชิปอเมริกา
คุกกี้เนยสดคุก-กี้-เนย-สดอิหร่าน
คุแนฟาคุ-แน-ฟาตูรกี
คุลฟีคุล-ฟีอินเดีีย
เค้กกะทิเค้ก-กะ-ทิไทย
เค้กไข่เค้ก-ไข่ไต้หวัน
เค้กพุดดิ้งเค้ก-พุด-ดิ้งอังกฤษ
เค้กโรลเค้ก-โรลอังกฤษ
เค้กส้มเค้ก-ส้มอังกฤษ
เครมบรูเลเครม-บรู-เลฝรั่งเศษ
แคนโนลีแคน-โน-ลีเนเธอร์แลนด์
แครกเกอร์แครก-เกอร์อังกฤษ
แคร็ปซูว์แซ็ตแครป-ซู-แซ็ตฝรั่งเศษ
แครมบรูเล่แครม-บรู-เล่ฝรั่งเศษ
จ่ามงกุฎจ่า-มง-กุฎไทย
เจลาโตเจ-ลา-โตอิตาลี
เฉาก๊วยเฉา-ก๊วยจีน
ช็อกโกแลตมูสช็อก-โก-แลต-มูสฝรั่งเศษ

 

 

ตั้งชื่อลูกตามชื่อขนม ช-ถ

ชื่อคำอ่านขนมประเทศ
ช็อคบอลช็อค-บอลอังกฤษ
ช่อม่วงช่อ-ม่วงไทย
ชาลบอลเลนชาล-บอล-เลนเยอรมนี
ชิฟฟ่อนชิฟ-ฟ่อนอังกฤษ
ชูครีมชู-ครีมฝรั่งเศส
ชูพาสทรี้ชู-พาส-ทรี้ฝรั่งเศส
ชูโรสชู-โรสสเปน
ซงพยอนซง-พยอนเกาหลี
ซาโกติสซา-โก-ติสลิธัวเนีย
ซาเคอร์ ทอร์เทซา-เคอ-ทอ-เทออสเตรีย
ซูเฟล่ซู-เฟ่ฝรั่งเศส
ซูเรกกีซู-เรก-กีกรีซ
ดอกโสนดอก-สะ-โหนไทย
ดาชิกดา-ชิกเกาหลี
โดนัทโด-นัทเนเธอร์แลนด์
โดโบส ทอร์ทาโด-โบส-ทอ-ทาฮังการี
ไดฟูกุได-ฟู-กุจีน
ตะโก้ตะ-โก้ไทย
ตาลตานไทย
ตูร์รอนตู-รอนสเปน
เตอร์กิช ดีไลต์เตอ-กิช-ดี-ไล้ตุรกี
เต้าส่วนเต้า-ส่วนจีน
ถ้วยฟูถ้วย-ฟูจีน
ถั่วกวนถั่ว-กวนจีน
ถั่วตัดถั่ว-ตัดจีน
ถั่วแปบถั่ว-แปบไทย

 

 

ตั้งชื่อลูกตามชื่อขนม ท-บ

ชื่อคำอ่านขนมประเทศ
ทรัยเฟิลไท-เฟิลอังกฤษ
ทองม้วนทอง-ม้วนไทย
ทองหยอดทอง-หยอดไทย
ทองหยิบทอง-หยิบไทย
ทองเอกทอง-เอกไทย
ทอมโพเอเซนทอม-โพ-เอ-เซนเนเธอร์แลนด์
ทับทิมกรอบทับ-ทิม-กรอบไทย
ทาร์ต ตาแตงทาด-ตา-แตงฝรั่งเศษ
ทีรามิสุที-รา-มิ-สุอิตาเลียน
เทียนเทียนจีน
ไทยากิไท-ยา-กิญี่ปุ่น
นาไนโมบาร์นา-ไน-โม-บาแคนาดา
น้ำดอกไม้น้ำ-ดอก-ไม้ไทย
นูกัตนู-กัตไต้หวัน
บราวนี่บาว-นี่อเมริกา
บริกาเดรูบริ-กา-เด-รูบราซิล
บรูคกี้บุก-กี้อังกฤษ
บลูชีสพายบลู-ชีส-พายอังกฤษ
บัคลาวาบัค-ลา-วาตุรกี
บัตเตอร์เค้กบัต-เต้อ-เค้กอังกฤษ
บัวลอยบัว-ลอยไทย
บาคลาวาบา-คลา-วาตุรกี
บานอฟฟี่บา-นอฟ-ฟี่อังกฤษ
บามคูเฮนบาม-คู-เฮนเยอรมัน
บุหลันดั้นเมฆบุ-หลัน-ดั้น-เมฆไทย
บูเช่บู-เช่ฝรั่งเศส

 

 

 

ตั้งชื่อลูกตามชื่อขนม บ-ม

ชื่อคำอ่านขนมประเทศ
เบลีเนอร์เบ-ลี-เน่อเยอรมัน
ปารีเบรสท์ปา-รี-เบสฝรั่งเศษ
ปิโรชกีปิ-โร-ชะ-กีรัสเซีย
ปุยฝ้ายปุย-ฝ้ายจีน
เปียกปูนเปียก-ปูนไทย
โปรฟิเทอร์โรลโปร-ฟิ-เทอ-โรลฝรั่งเศส
ผกากรองผะ-กา-กรองไทย
ผิงผิงโปรตุเกส
ฝอยทองฝอย-ทองไทย
พัฟโลวาพัฟ-โล-ว่าออสเตรเลีย
พานาคอตต้าพา-นา-คอต-ต้าอิตาลี
พาเน็ตโตเน่พา-เน็ต-โต-เน่อิตาลี
พายเชอร์รีพาย-เชอ-รีออสเตรเลีย
พาสเทลเดอนาตาพาส-เทล-เดอ-นา-ตาโปรตุเกส
ฟ่งหลีซูฟ่ง-หลี-ซูไต้หวัน
ฟินองเซียฟิ-นอง-เซียฝรั่งเศส
มองบลังค์มอง-บังประเทศอิตาลี
มะพร้าวแก้วมะ-พร้าว-แก้วไทย
มันจูมัน-จูญี่ปุ่น
มันเชื่อมมัน-เชื่อมไทย
มันดาซีมัน-ดา-ซีสวาฮีลี
มันต้มมัน-ต้มไทย
มาการองมา-กา-รองฝรั่งเศส
มาเดอลีนมา-เดอ-ลีนฝรั่งเศส
มาโดวิคมา-โด-วิครัสเซีย
มามัวร์มา-มัวตะวันออกกลาง

 

 

ตั้งชื่อลูกตามชื่อขนม

ม-อ

ชื่อคำอ่านขนมประเทศ
มิลเฟยมิล-เฟยฝรั่งเศส
มูฮัลลาเบียมู-ฮัล-ลา-เบียเลบานอน
เม็ดขนุนเม็ด-ขะ-หนุนไทย
เมอแรงค์เมอ-แรงสวิตเซอร์แลนด์
แมเดเลนแม-เด-เลนฝรั่งเศส
โมทกะโม-ทะ-กะอินเดีย
ยักกวายัก-กะ-วาเกาหลี
โยคังโย-คังญี่ปุ่น
รวมมิตรรวม-มิตไทย
ลอดช่องลอด-ช่องไทย
ลาสกีเอสพูลล่าลา-สกี-เอส-พูล-ล่าฟินแลนด์
ลินเซอร์ ทอร์ตลิน-เซอ-ทอตออสเตรีย
ลูกชุบลูก-ชุบจีน
ลูกบัวต้มลูก-บัว-ต้มจีน
วากาชิวา-กา-ชิญี่ปุ่น
วาสิโลพิต้าวา-สิ-โล-พิ-ต้าฟินแลนด์
วุ้นกรอบวุ้น-กรอบไทย
วุ้นกะทิวุ้น-กะ-ทิไทย
วูปี้พายวู-ปี้-พายอเมริกา
สโคนสะ-โคนอังกฤษ
สปันจ์เค้กสะ-ปัน-เค้กอังกฤษ
สัมปันนีสัม-ปัน-นีไทย
สาลี่สา-ลี่จีน
เสน่ห์จันทร์สะ-เหน่-จันจีน
โสมนัสโส-มะ-นัดไทย
หน้านวลหน้า-นวลไทย
หม้อตาลหม้อ-ตานไทย
หยกมณีหยก-มะ-นีไทย
อัลฟาโฆเรสอัล-ฟา-โค-เรสอเมริกาใต้

 

 

ตั้งชื่อลูกตามชื่อขนม อ-ฮ

ชื่อคำอ่านขนมประเทศ
อัลมอนด์ตูเลอัล-ม่อน-ตู-เล่ฝรั่งเศส
อัลมอนด์มัฟฟินอัล-ม่อน-มัฟ-ฟินอังกฤษ
อาตาเยฟอา-ตา-เยฟอียิปต์
อาลัวอา-ลัวไทย
อินจอลมีอิน-จอล-มีเกาหลี
อิมคาเรทอิม-คา-เรทฟินแลนด์
เอแคลร์เอ-แคฝรั่งเศส
โอลี่ โบเลนโอ-ลี่-โบ-เลนเนเธอร์แลนด์
ไอซ์กะจังไอซ์-กะ-จังสิงคโปร์
ฮวาจอนหะ-วา-จอนเกาหลี
ฮาโล ฮาโลฮา-โล-ฮา-โลฟิลิปปินส์​

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

ยอดนิยมในตอนนี้

สิทธิประโยชน์แนะนำ

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง