รีเซต

ไอเดียตั้งชื่อจริงลูกสาว เกิดวันพุธ (กลางคืน) 2566 ชื่อจริงลูกสาววันพุธ (กลางคืน)

ไอเดียตั้งชื่อจริงลูกสาว เกิดวันพุธ (กลางคืน) 2566 ชื่อจริงลูกสาววันพุธ (กลางคืน)
faiinatnista
19 มกราคม 2566 ( 09:30 )
61.1K

     จะตั้งชื่อลูกสาวทั้งทีก็อยากได้ชื่อเพราะๆ แต่นอกจากชื่อเพราะๆ แล้ว การตั้งชื่อที่มีความหมายดี เป็นชื่อมงคล ตามวันเกิด ก็ช่วยเสริมดวงได้ดีเลยล่ะค่ะ ซึ่งสำหรับการ ตั้งชื่อจริงลูกสาว ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) 2566 นั้นก็มีหลากหลายไม่แพ้วันเกิดอื่นๆ เลยค่ะ และที่สำคัญนอกจากจะความหมายดีแล้ว ยังเป็นชื่อเพราะๆ เหมาะกับลูกสาวสุดๆ งานนี้ใครที่กำลังมองหาไอเดีย ชื่อจริงลูกสาววันพุธ (กลางคืน) ก็ตามเรามาดูกันได้เลยค่า

 

 

     สำหรับการตั้งชื่อจริงนั้น คุณพ่อคุณแม่ก็อยากจะให้ชื่อลูกสาวมีความหมายดีๆ เป็นชื่อที่มีความเป็นมงคล ช่วยเสริมความเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอน ซึ่งการตั้งชื่อเช่นนี้ก็จะต้องมีการเลือกใช้ตัวอักษรที่เป็นมงคลตามวันเกิด หรือมีการใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลักนั่นเอง โดยในชื่อจริงนั้นจะต้องใช้อักขระในวรรคบริวาร, อายุ, เดช, ศรี, มูละ, อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น และหลีกเลี่ยงการใช้ตัวอักษรที่เป็นกาลกิณีเพื่อความสิริมงคล

     สำหรับเพศหญิงที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) จะนิยมใช้อักขระ วรรคศรี (ก ข ค ฆ ง) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่นๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อให้ได้ความหมายที่เหมาะสม โดยอักขระวรรคต่างๆ สำหรับคนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ก็มีดังนี้

 • บริวาร : ย ร ล ว
 • อายุ : ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • เดช : อ สระ (อา อิ อี อุ อู เอ โอ)
 • ศรี : ก ข ค ฆ ง
 • มนตรี : ด ต ถ ท ธ น
 • อุตสาหะ : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • มูลละ : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • กาลกิณี : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

 

ชื่อจริงลูกสาว เกิดวันพุธ (กลางคืน) 2566

 • กนกนุช อ่านว่า กะ - หนก - นุช ความหมาย หญิงผู้มีค่าดั่งทองคำ
 • กนกลักษณ์ กะ - หนก - ลัก ความหมาย ลักษณะดุจทอง
 • กรวรรณ กอ - ระ - วัน ความหมาย มีผิวพรรณงดงาม
 • กฤตติกา กริด - ติ - กา ความหมาย ดาวลูกไก่
 • กวินนาถ กะ - วิน - นาด ความหมาย ผู้มีที่พึ่งอันดีงาม
 • กวินทรา กะ - วิน - ทรา ความหมาย จอมกวี นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
 • กวิสรา อ่านว่า กะ - วิ - สะ - รา ความหมาย จอมกวี ยอดผู้ฉลาด
 • กัณติกา อ่านว่า กัน - ติ - กา ความหมาย ผู้กระทำ
 • กันยกร อ่านว่า กัน - ยะ - กอน ความหมาย สร้างสิริมงคล สร้างความสุขสมบูรณ์พูนสุข
 • กันยนา อ่านว่า กัน - ยะ - นา ความหมาย หญิงสาว

 

 • กันย์สินี อ่านว่า กัน - สิ - นี ความหมาย สาวงามผู้ไร้โรค สาวงามผู้สามารถ
 • กันยิกา อ่านว่า กัน - ยิ - กา ความหมาย หญิงสาว
 • กันติชา อ่านว่า กัน - ติ - ชา ความหมาย เกิดมาด้วยความรัก
 • กัลชนา อ่านว่า กัน - ชะ - นา ความหมาย ผู้สำเร็จ
 • กัลยกร อ่านว่า กัน - ยะ - กอน ความหมาย สร้างสิริมงคล
 • กันต์ฤทัย อ่านว่า กัน - รึ - ทัย ความหมาย ดวงใจเป็นที่รัก ที่รักแห่งดวงใจ
 • กันต์กนิษฐ์ อ่านว่า กัน - กะ - นิด ความหมาย น้องสาวผู้เป็นสุข น้องสาวผู้น่ารัก
 • กัญญาณัฐ อ่านว่า กัน - ยา - นัด ความหมาย หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
 • กัญญาวีร์ อ่านว่า กัน - ยา - วี ความหมาย หญิงสาวผู้กล้าหาญ
 • กัญวรา อ่านว่า กัน - วะ - รา ความหมาย หญิงสาวผู้ประเสริฐ

 

 • กานดา อ่านว่า กาน - ดา ความหมาย หญิงที่รัก
 • กานต์รวี อ่านว่า กาน - ระ - วี ความหมาย พระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งดงาม
 • กานต์สินี อ่านว่า กาน - สิ - นี ความหมาย สาวงามผู้น่ารัก
 • กิรณา อ่านว่า กิ - ระ - นา ความหมาย รัศมีเรืองรอง
 • กุลจิรา อ่านว่า กุน - จิ - รา ความหมาย มีตระกูลอันมั่นคง ตระกูลที่ตั้งอยู่ตลอดกาลนาน
 • กุลนิดา อ่านว่า กุน - นิ - ดา ความหมาย ผู้นำตระกูล ผู้ได้รับการแนะนำในตระกูล
 • กุลกันยา อ่านว่า กุน - ละ - กัน - ยา ความหมาย เด็กหญิงในตระกูลดี
 • กุลิสรา อ่านว่า กุ - ลิด - สะ - รา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
 • เกวลิน อ่านว่า เก - วะ - ลิน ความหมาย มีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด
 • กิตติญา อ่านว่า กิด - ติ - ยา ความหมาย ผู้มีเกียรติ

 

 • คริษฐา อ่านว่า คะ - ริด - ถา ความหมาย ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
 • คุณิตา อ่านว่า คุ - นิ - ตา ความหมาย ผู้มีคุณงามความดี
 • จริยา อ่านว่า จะ - ริ - ยา ความหมาย กริยาเพียบพร้อม กริยาดี มารยาทดี
 • จันทรรัตน์ อ่านว่า จัน - ทระ - รัด ความหมาย ไข่มุก
 • จารวี อ่านว่า จา - ระ - วี ความหมาย ผู้งดงาม
 • จารุณี อ่านว่า จา - รุ - นี ความหมาย สาวรุ่นที่มีความน่ารัก
 • จารุนันท์ อ่านว่า จา - รุ - นัน ความหมาย ผู้ยินดีในความงาม
 • จารุดา อ่านว่า จา - รุ - ดา ความหมาย ผู้มีความงามสง่า น่ารัก
 • จิตรวรรณ อ่านว่า จิด - ตะ - วัน ความหมาย ผู้มีผิวพรรณงดงาม
 • จินดารัตน์ อ่านว่า จิน - ดา - รัด ความหมาย มีความคิดที่วิเศษเป็นเลิศ

 

 • จิณห์วรา อ่านว่า จิน - วะ - รา ความหมาย มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อันประเสริฐ
 • จินห์จุฑา อ่านว่า จิน - จุ - ทา ความหมาย มีลักษณะดี
 • จิรสุดา อ่านว่า จิ - ระ - สุ - ดา ความหมาย ลูกสาวผู้ยั่งยืน
 • จิณัฐตา อ่านว่า จิ - นัด - ตา ความหมาย ความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา
 • จิรัญญา อ่านว่า จิ - รัน - ยา ความหมาย ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน รู้ยาวนาน
 • จีรณา อ่านว่า จี - ระ - นา ความหมาย ประพฤติแล้ว ผู้คงแก่เรียน
 • จุฑารัตน์ อ่านว่า จุ - ทา - รัด ความหมาย เครื่องประดับเพชรพลอย
 • ฉันทนิษฐ์ อ่านว่า ฉัน - ทะ - นิด ความหมาย ความรู้อันน่าพึงพอใจ
 • ชญานี อ่านว่า ชะ - ยา - นี ความหมาย ผู้มีความรู้
 • ชนากานต์ อ่านว่า ชะ - นา - กาน ความหมาย เป็นที่รักของคนทั้งหลาย

 

 • ชนรดี อ่านว่า ชน - ระ - ดี ความหมาย เป็นที่รักแห่งปวงชน
 • ชนัญชิดา อ่านว่า ชะ - นัน - ธิ - ดา ความหมาย ผู้ชนะคนอื่น
 • ชนิศา อ่านว่า ชะ - นิ - สา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
 • ชนิสรา อ่านว่า ชะ - นิด - ระ - สา ความหมาย เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย เจ้าแห่งคน
 • ชยานี อ่านว่า ทะ - ยา - นี ความหมาย ผู้มีปัญญา ผู้มีความคิด
 • ชยุตรา อ่านว่า ชะ - ยุด - ตรา ความหมาย มีชัยชนะอันประเสริฐสุด
 • ชญานิศ อ่านว่า ชะ - ยา - นิด ความหมาย เจ้าแห่งความรู้ ยอดผู้รู้
 • ชลินทรา อ่านว่า ชะ - ลิน - ทรา ความหมาย เจ้าแห่งน้ำ
 • ชัชชญา อ่านว่า ชัด - ชะ - ยา ความหมาย รู้รวดเร็ว รอบรู้
 • ชัญญา อ่านว่า ชัน - ยา ความหมาย ผู้ประเสริฐ ผู้รู้

 

 • ชัญญานุช อ่านว่า ชัน - ยา - นุด ความหมาย หญิงสาวผู้ประเสริฐ
 • ชาคริยา อ่านว่า ชา - คริ - ยา ความหมาย ความเพียร ความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
 • โชติกา อ่านว่า โช - ติ - กา ความหมาย ผู้รุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งเรือง
 • ญาณิน อ่านว่า ยา - นิน ความหมาย ผู้มีความรู้
 • ญาณัฐ อ่านว่า ยา - นัด ความหมาย เกิดมาเพื่อเป็นปราชญ์
 • ญาตา อ่านว่า ยา - ตา ความหมาย เป็นที่รู้จักกันดี
 • ฐานิฏฐ์ อ่านว่า ถา - นิด ความหมาย เป็นที่น่าพอใจ
 • ฐานิตา อ่านว่า ถา - นิ - ตา ความหมาย ผู้มีฐานะ
 • ฐานิสา อ่านว่า ถา - นิ - สา ความหมาย เป็นใหญ่ในการดำรงอยู่
 • ฐิตารีย์ อ่านว่า ถิ - ตา - รี ความหมาย มั่นคงและประเสริฐ

 

 • ฐิติรัตน์ อ่านว่า ถิ - ติ - รัด ความหมาย ชีวิตที่ประเสริฐ
 • ฐิติชญา อ่านว่า ถิ - ติ - ชะ - ยา ความหมาย ผู้มีความมั่นคง ผู้รู้ชีวิต
 • ฑิตยา อ่านว่า ดิด - ตะ - ยา ความหมาย เก่งดังนักปราชญ์
 • ณัฏฐกานต์ อ่านว่า นัด - ถะ - กาน ความหมาย นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
 • ณัฏฐนันท์ อ่านว่า นัด - ถะ - นัน ความหมาย เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
 • ณัฐกฤตา อ่านว่า นัด - กริด - ตา ความหมาย ผู้สร้างให้เป็นนักปราชญ์
 • ณัฐธยาน์ อ่านว่า นัด - ทะ - ยา ความหมาย การเพ่งพินิจของนักปราชญ์
 • ณัฐรินีย์ อ่านว่า นัด - ถะ - ริ - นี ความหมาย ผู้มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ
 • ณัฐสินี อ่านว่า นัด - ถะ - สิ - นี ความหมาย หญิงผู้ฉลาด
 • ณัฐวศา อ่านว่า นัด - วะ - สา ความหมาย หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์

 

 • ณัฐทิตา อ่านว่า นัด - ทิ - ตา ความหมาย ปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
 • ณัฐิดา อ่านว่า นัด - ทิ - ดา ความหมาย ธิดาของนักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
 • ณัจยา อ่านว่า นัด - จะ - ยา ความหมาย การสะสมความรู้
 • ณัจฉรียา อ่านว่า นัด - ฉะ - รี - ยา ความหมาย ผู้มีความรู้เป็นอัศจรรย์
 • ณิชกุล อ่านว่า นิด - ชะ - กุน ความหมาย ตระกูลที่บริสุทธิ์
 • ณิชนันทน์ อ่านว่า นิช - ชะ - นัน ความหมาย เพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่บริสุทธิ์
 • ณิศวรา อ่านว่า นิด - สะ - วะ - รา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในทางความรู้คือนักปราชญ์
 • เณศรา อ่านว่า เนด - สะ - รา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในทางความรู้คือนักปราชญ์
 • ดนิตา อ่านว่า ดะ - นิ - ตา ความหมาย ผู้สำเร็จผลสมบูรณ์
 • ดนุลดา อ่านว่า ดะ - นุ - ละ - ดา ความหมาย เอวบางร่างเล็ก

 

 • ดารัณ อ่านว่า ดา - รัน ความหมาย การเอาชนะความยากลำบาก
 • ตติยา อ่านว่า ตะ - ติ - ยา ความหมาย ที่สาม
 • ตุลยา อ่านว่า ตุน - ละ - ยา ความหมาย สมดุล ดุลยภาพ เที่ยงตรง
 • เตชินี อ่านว่า เต - ชิ - นี ความหมาย ผู้มีเดช มีความรุ่งเรือง
 • ถาวรีย์ อ่านว่า ถา - วะ - รี ความหมาย ความมั่นคง นิรันดร
 • ทยิดา อ่านว่า ทะ - ยิ - ดา ความหมาย เป็นที่รัก เป็นที่กรุณา
 • ทักษยา อ่านว่า ทัก - สะ - ยา ความหมาย ความฉลาด รอบรู้ หลักแหลม
 • เทวิกา อ่านว่า เท - วิ - กา ความหมาย เทพธิดา
 • ธนัชญา อ่านว่า ทะ - นัด - ชะ - ยา ความหมาย ผู้รู้เรื่องเกี่ยวกับทรัพย์
 • ธนัฏฐา อ่านว่า ทะ - นัด - ถา ความหมาย ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์

 

 • ธนิษฐา อ่านว่า ทะ - นิด - ถา ความหมาย มีทรัพย์อันน่าปรารถนา
 • ธนิดา อ่านว่า ทะ - นิ - ดา ความหมาย หนักแน่น
 • ธยาดา อ่านว่า ทะ - ยา - ดา ความหมาย คิดถึง คิดคำนึง
 • ธฤษฏา อ่านว่า ทะ - ริด - สะ - ตา ความหมาย กล้าหาญ
 • ธัญรดี อ่านว่า ทัน - ระ - ดี ความหมาย มีความยินดีในสิริมงคล
 • ธันยกานต์ อ่านว่า ทัน - ยะ - กาน ความหมาย เป็นที่รัก ที่โชคดีมีความสุข
 • ธาริกา อ่านว่า ทา - ริ - กา ความหมาย ผู้อ่อนเยาว์
 • ธาวินี อ่านว่า ทา - วิ - นี ความหมาย ว่องไว คล่องแคล่ว บริสุทธิ์
 • ธิษตยา อ่านว่า ทิด - ตะ - ยา ความหมาย รู้ด้วยใจ
 • ธีรตา อ่านว่า ที - ระ - ตา ความหมาย ยินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์

 

 • ธีรยา อ่านว่า ที - ระ - ยา ความหมาย ความฉลาด
 • ธินิดา อ่านว่า ทิ - นิ - ดา ความหมาย หญิงผู้มั่นคง
 • นรีรัตน์ อ่านว่า นะ - รี - รัด ความหมาย นางแก้ว นางผู้ประเสริฐ
 • นวิยา อ่านว่า นะ - วิ - ยา ความหมาย สาวเสมอ สดชื่นเสมอ
 • นวีนา อ่านว่า นะ - วี - นา ความหมาย ใหม่ เยาว์วัย
 • นัทธ์หทัย อ่านว่า นัด - หะ - ไท ความหมาย ใจอันผูกพันไว้
 • นันท์ลินี อ่านว่า นัน - ลิ - นี ความหมาย หญิงงามผู้มีความบันเทิง หรือความสุข
 • นันท์นลิน อ่านว่า นัน - นะ - ลิน ความหมาย บัวงาม
 • นันทิตา อ่านว่า นัน - ทิ - ตา ความหมาย เพลิดเพลิน มีความสุข
 • นาฏยา อ่านว่า นาด - ตะ - ยา ความหมาย สาวงาม

 

 • นิชานาถ อ่านว่า นิ - ชา - นาด ความหมาย มีที่พึ่งเป็นของตนเอง
 • นิดานุช อ่านว่า นิ - ดา - นุด ความหมาย หญิงสาวผู้ได้รับการอบรม
 • นิตยตา อ่านว่า นิด - ตะ - ยะ - ตา ความหมาย มั่นคงตลอดกาล
 • นิรณา อ่านว่า นิ - ระ - นา ความหมาย ร่าเริง ยินดี
 • นิรดา อ่านว่า นิ - ระ - ดา ความหมาย เป็นที่ยินดี
 • นิวรา อ่านว่า นิ - วะ - รา ความหมาย หญิงสาว
 • นิษฐเนตร์ อ่านว่า นิด - ถะ - เนด ความหมาย ที่พึ่งอันมั่นคง
 • นิษฐา อ่านว่า นิด - ถา ความหมาย สำเร็จ สมบูรณ์
 • นิรินธนา อ่านว่า นิ - ริน - ทะ - รา ความหมาย หมดกิเลศ
 • นุชวรา อ่านว่า นุด - วะ - รา ความหมาย หญิงสาวผู้ประเสริฐ

 

 • เวธณี อ่านว่า เว - ทะ - นี ความหมาย สว่าง มีปัญญา เฉียบแหลม
 • โศจิรัตน์ อ่านว่า โส - สิ - รัด ความหมาย สุกใสบริสุทธิ์ดุจดวงแก้ว
 • โยษิตา อ่านว่า โย - ษิ - ตา ความหมาย สตรี

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

 

ยอดนิยมในตอนนี้

สิทธิประโยชน์แนะนำ

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง