รีเซต

ไอเดียตั้งชื่อจริงลูกชาย เกิดวันอังคาร 2567 ชื่อจริงลูกชายวันอังคาร ความหมายดี

ไอเดียตั้งชื่อจริงลูกชาย เกิดวันอังคาร 2567 ชื่อจริงลูกชายวันอังคาร ความหมายดี
Faii_Natnista
17 มกราคม 2567 ( 11:15 )
97.5K
1

     คุณพ่อคุณแม่คนไหนที่กำลังมองหาไอเดียชื่อจริงลูกชาย วันนี้เรารวมมาให้แล้วค่า กับ ชื่อจริงลูกชาย เกิดวันอังคาร 2567 ใครที่ลูกชายเกิดวันอังคารแล้วยังไม่รู้จะใช้ชื่ออะไรดี หรืออยากจะเปลี่ยนชื่อ ลองมาดูไอเดียกันเลย!

 

 

     สำหรับการตั้งชื่อจริงนั้น เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆ คนก็อยากให้ชื่อลูกมีความหมายดีๆ เป็นชื่อที่มีความเป็นมงคล ช่วยเสริมความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งการตั้งชื่อเช่นนี้ก็จะต้องมีการเลือกใช้ตัวอักษรที่เป็นมงคลตามวันเกิด หรือมีการใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลักนั่นเอง ซึ่งในชื่อจริงนั้นจะต้องใช้อักขระในวรรคบริวาร, อายุ, เดช, ศรี, มูละ, อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น และหลีกเลี่ยงการใช้ตัวอักษรที่เป็นกาลกิณีเพื่อความสิริมงคล

     สำหรับเพศชายที่เกิดวันอังคาร จะนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ด ต ถ ท ธ น) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่นๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อให้ได้ความหมายที่เหมาะสม โดยอักขระวรรคต่างๆ สำหรับคนเกิดวันอังคารก็มีดังนี้

 • บริวาร : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • อายุ : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • เดช : ด ต ถ ท ธ น
 • ศรี : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • มนตรี : อ สระ (อา อิ อี อุ อู เอ โอ)
 • อุตสาหะ : ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • มูลละ : ย ร ล ว
 • กาลกิณี : ก ข ค ฆ ง

 

ชื่อจริงลูกชาย เกิดวันอังคาร 2567

 • จารุวัฒน์ อ่านว่า จา-รุ-วัด ความหมาย ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง
 • จิตติพัฒน์ อ่านว่า จิด-ติ-พัด ความหมาย เจริญด้วยความคิด ความฉลาด
 • จิตรภณ อ่านว่า จิด-ตระ-พน ความหมาย ดูดี พูดไพเราะ
 • จิรทีปต์ อ่านว่า จิ-ระ-ทีบ ความหมาย รุ่งเรืองตลอดกาลนาน
 • จิรภาส อ่านว่า จิ-ระ-พาด ความหมาย รุ่งเรืองนาน รุ่งโรจน์ตลอด
 • จิรัฎฐ์ อ่านว่า จิ-รัด ความหมาย ดำรงมั่น อยู่นาน
 • ชนสิษฎ์ อ่านว่า ชะ-นะ-สิด ความหมาย เป็นที่รักของชาติตระกูล
 • ชนายุส อ่านว่า ชะ-นา-ยุด ความหมาย พลังกำลังแห่งคน
 • ชโนทัย อ่านว่า ชะ-โน-ไท ความหมาย ผู้มีความรุ่งเรือง
 • ชยพล อ่านว่า ชะ-ยะ-พน ความหมาย มีพลังคือชัยชนะ

 

 • ชนาธิป อ่านว่า ชะ-นา-ทิบ ความหมาย ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
 • ชนาภัทร อ่านว่า ชะ-นา-พัด ความหมาย คนดี คนเจริญ
 • ชรัณ อ่านว่า ชะ-รัน ความหมาย การต่อสู้ที่มีชัย
 • ชลธี อ่านว่า ชน-ละ-ที ความหมาย ทะเล
 • ชลิต อ่านว่า ชะ-ลิด ความหมาย ผู้รุ่งเรืองแล้ว
 • ชวิศ อ่านว่า ชะ-วิด ความหมาย เจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา ผู้ที่มีไหวพริบเป็นยอด
 • ชานนท์ อ่านว่า ชา-นน ความหมาย เพลิดเพลินยินดีในความรู้
 • ชุติพนธ์ อ่านว่า ชุ-ติ-พน ความหมาย เกี่ยวพันกับความรุ่งเรือง มีความรุ่งเรืองมั่นคง
 • ไชยวัฒน์ อ่านว่า ไช-ยะ-วัด ความหมาย มีความเจริญอันประเสริฐ
 • โชดิวัต อ่านว่า โช-ดิ-วัด ความหมาย มีความรุ่งโรจน์

 

 • ชยพัทธ์ อ่านว่า ชะ-ยะ-พัด ความหมาย เกี่ยวเนื่องกับความชนะ
 • ญาณวรุตม์ อ่านว่า ยา-นะ-วะ-รุด ความหมาย มีความรู้ประเสริฐสุด
 • ญานภัทร อ่านว่า ยา-นะ-พัด ความหมาย ดีงามด้วยความรู้
 • ฐานทัต อ่านว่า ถา-นะ-ทัด ความหมาย ให้หลักแหล่งมั่นคง
 • ฐิติพันธ์ อ่านว่า ถิ-ติ-พัน ความหมาย เชื้อสายที่มั่นคง
 • ณัฏฐ์ อ่านว่า นัด ความหมาย ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
 • ณัฏฐชัย อ่านว่า นัด-ถะ-ไช ความหมาย ความชนะของนักปราชญ์
 • ณัฏฐพล อ่านว่า นัด-ถะ-พน ความหมาย พลังของนักปราชญ์
 • ณัฐวรรธน์ อ่านว่า นัด-ถะ-วัด ความหมาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
 • ณัฐวัฒน์ อ่านว่า นัด-ถะ-วัด ควาหมาย ความเจริญของนักปราชญ์

 

 • ณัฐเศรษฐ อ่านว่า นัด-ถะ-เสด ความหมาย นักปราชญ์ผู้ร่ำรวย
 • ณพิศิษฏ์ อ่านว่า นะ-พิ-สิด ความหมาย ที่ซึ่งมีความเป็นเลิศ
 • ตุนท์ อ่านว่า ตุน ความหมาย คล่องแคล่ว ว่องไว
 • ตฤณ อ่านว่า ตริน ความหมาย หญ้า
 • เตชินท์ อ่านว่า เต-ชิน ความหมาย เป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่
 • ถิรวัสส์ อ่านว่า ถิ-ระ-วัด ความหมาย ความมั่นคงอันยาวนาน
 • ทาวัต อ่านว่า ทา-วัด ความหมาย มั่งคั่ง
 • ทิทยุ อ่านว่า ทิด-ทะ-ยุ ความหมาย ท้องฟ้า สวรรค์
 • ทินโชติ อ่านว่า ทิน-นะ-โชด ความหมาย แสงอาทิตย์
 • ทินพันธุ์ อ่านว่า ทิน-นะ-พัน ความหมาย พระอาทิตย์

 

 • เทพทัต อ่านว่า เทพ-พะ-ทัด ความหมาย ผู้ที่เทวดาประทานมา
 • ธชรัฐ อ่านว่า ทะ-ชะ-รัด ความหมาย เครื่องหมายบอกลักษณะประเทศ
 • ธนเดช อ่านว่า ทะ-นะ-เดด ความหมาย มีทรัพย์เป็นอำนาจ
 • ธนบูลย์ อ่านว่า ทะ-นะ-บูน ความหมาย เต็มไปด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก
 • ธนพล อ่านว่า ทะ-นะ-พน ความหมาย มีกำลังเป็นทรัพย์
 • ธนัช อ่านว่า ทะ-นัด ควาหมาย เกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย
 • ธเนษฐ อ่านว่า ทะ-เนด ความหมาย ร่ำรวยสุด
 • ธรรศ อ่านว่า ทัด ความหมาย ความกล้าหาญ ความอหังการ
 • ธราธิป อ่านว่า ทะ-รา-ทิบ ความหมาย พระเจ้าแผ่นดิน ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
 • ธัชธรรม์ อ่านว่า ทัด-ชะ-ทัน ความหมาย ธงของคุณความดี

 

 • ธาตรี อ่านว่า ทา-ตรี ความหมาย แผ่นดิน
 • ธารณ์ อ่านว่า ทาน ความหมาย ทรงไว้ ค้ำจุนหรือดำรงไว้
 • ธีทัต อ่านว่า ที-ทัด ความหมาย ให้ปัญญา
 • ธนัท อ่านว่า ทะ-นัด ความหมาย ผู้ให้ทรัพย์ ผู้ร่ำรวย
 • ธิติฏฐ์ อ่านว่า ทิ-ติด ความหมาย ผู้ดำรงอยู่ในความเพียร ความรู้
 • ธีรัตม์ อ่านว่า ที-รัด ความหมาย ผู้ฉลาดที่สุด
 • ธีรพิชญ์ อ่านว่า ที-ระ-พิด ความหมาย นักปราชญ์
 • เธียรวิชญ์ อ่านว่า เทียน-ระ-วิด ความหมาย นักปราชญ์
 • นภวัต อ่านว่า นบ-พะ-วัด ความหมาย เยาว์วัย ลม
 • นภัทร อ่านว่า นะ-พัด ความหมาย มีความรู้เป็นศิริมงคล

 

 • นัธทวัฒน์ อ่านว่า นัด-ทะ-วัด ความหมาย มีความเจริญเป็นที่มั่นคง
 • นิธิป อ่านว่า นิ-ทิบ ความหมาย รักษาขุมทรัพย์
 • นิธิศ อ่านว่า นิ-ทิด ความหมาย เจ้าแห่งขุมทรัพย์
 • นราธิป อ่านว่า นะ-รา-ทิบ ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คน
 • นฤเบศร์ อ่านว่า นะ-รึ-เบด ความหมาย ยอดชาย, เป็นใหญ่เหนือผู้ปกครอง
 • นิพิฐพนธ์ อ่านว่า นิ-พิด-พน ความหมาย มีความผูกพันมั่นคง
 • นิพิฑย์ อ่านว่า นิ-พิด ความหมาย กอดคอ
 • ปรัณ อ่านว่า ปรัน ความหมาย เต็ม บริบูรณ์ พึงพอใจ
 • ปภาวิน อ่านว่า ปะ-พา-วิน ความหมาย ผู้มีเดช มีอำนาจ
 • ปภินวิช อ่านว่า ปะ-พิน-วิด ความหมาย มีความรู้แตกฉาน

 

 • ปภาณ อ่านว่า ปะ-พาน ความหมาย พูดเก่ง
 • ปวริศ อ่านว่า ปะ-วะ-ริด ความหมาย ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
 • ประดิพัทธ์ อ่านว่า ประ-ดิ-พัด ความหมาย เสน่หา
 • ปรัตถ์ อ่านว่า ปะ-รัด ความหมาย ประโยชน์เพื่อผู้อื่น ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม
 • ปรีดิท อ่านว่า ปรี-ดิด ความหมาย เป็นที่รัก ให้ความเพลิดเพลินยินดี
 • ปัณณวิชญ์ อ่านว่า ปัน-นะ-วิด ความหมาย ผู้รู้หนังสือ มีความรู้ในเรื่องหนังสือ
 • พรรษิษฐ์ อ่านว่า พัน-สิด ความหมาย สูงสุด ใหญ่ยิ่งที่สุด
 • พีรภาส อ่านว่า พี-ระ-พาด ความหมาย นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง
 • พีรวัส อ่านว่า พี-ระ-วัด ความหมาย อำนาจของวีรบุรุษ
 • พนินห์ อ่านว่า พะ-นิน ความหมาย เมฆ ต้มโสม

 

 • ภวินท์ อ่านว่า พะ-วิน ความหมาย เจ้าแห่งภพ เป็นใหญ่ในโลก
 • ภวิศ อ่านว่า พะ-วิด ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในโลก
 • ภูดิศ อ่านว่า พู-ดิด ความหมาย เจ้าแห่งความเจริญ
 • เรวัต อ่านว่า เร-วัด ความหมาย มีทรัพย์
 • เวธัส อ่านว่า เว-ทัด ความหมาย ทรงคุณ
 • เวทรรถ อ่านว่า เว-ทัด ความหมาย ความรู้จริง
 • เวชพิสิฐ อ่านว่า เวด-พิ-สิด ความหมาย หมอผู้ประเสริฐสุด มีความรู้ประเสริฐสุด
 • เวธน์ อ่านว่า เวด ความหมาย ปัญญาเฉียบแหลม
 • ไอศูรย์ อ่านว่า ไอ-สูน ความหมาย อำนาจ ความเป็นใหญ่
 • โอชวิน อ่านว่า โอ-ชะ-วิน ความหมาย เรืองอำนาจ

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง