รีเซต

ไอเดียตั้งชื่อจริงลูกสาว เกิดวันพฤหัสบดี 2566 ชื่อจริงลูกสาววันพฤหัสบดี ความหมายดี

ไอเดียตั้งชื่อจริงลูกสาว เกิดวันพฤหัสบดี 2566 ชื่อจริงลูกสาววันพฤหัสบดี ความหมายดี
faiinatnista
19 มกราคม 2566 ( 09:00 )
98.6K
1

     อยากให้ลูกสาวมีชื่อจริงเพราะๆ แถมความหมายก้ดีด้วย วันนี้เรามีตัวช่วยมาให้คุณพ่อคุณแม่กันแล้วค่า โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี กับ ไอเดียตั้งชื่อจริงลูกสาว เกิดวันพฤหัสบดี 2566 มี ชื่อจริงลูกสาววันพฤหัสบดี ความหมายดี มาให้คุณพ่อคุณได้เลือกกันเพียบ! สำหรับชื่อจริงที่เหมาะกับลูกสาวที่เกิดวันพฤหัสบดี ต้องใช้ตัวอักษรตัวไหนถึงจะดี และต้องเลี่ยงตัวอักษรตัวไหน ตามดูกันเลยดีกว่า!

 

 

     สำหรับการตั้งชื่อจริงนั้น คุณพ่อคุณแม่ก็อยากจะให้ชื่อลูกสาวมีความหมายดีๆ เป็นชื่อที่มีความเป็นมงคล ช่วยเสริมความเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอน ซึ่งการตั้งชื่อเช่นนี้ก็จะต้องมีการเลือกใช้ตัวอักษรที่เป็นมงคลตามวันเกิด หรือมีการใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลักนั่นเอง โดยในชื่อจริงนั้นจะต้องใช้อักขระในวรรคบริวาร, อายุ, เดช, ศรี, มูละ, อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น และหลีกเลี่ยงการใช้ตัวอักษรที่เป็นกาลกิณีเพื่อความสิริมงคล

     สำหรับเพศหญิงที่เกิดวันพฤหัสบดี จะนิยมใช้อักขระ วรรคศรี (อ สระ (อา อิ อี อุ อู เอ โอ)) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่นๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อให้ได้ความหมายที่เหมาะสม โดยอักขระวรรคต่างๆ สำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี ก็มีดังนี้

 • บริวาร : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • อายุ : ย ร ล ว
 • เดช : ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • ศรี : อ สระ (อา อิ อี อุ อู เอ โอ)
 • มนตรี : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • อุตสาหะ : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • มูลละ : ก ข ค ฆ ง
 • กาลกิณี : ด ต ถ ท ธ น

 

ชื่อจริงลูกสาว เกิดวันพฤหัสบดี 2566

 • กชพร อ่านว่า กด - ชะ - พอน ความหมาย ดอกบัวประเสริฐ ประเสริฐดุจดอกบัว
 • กชพรรณ อ่านว่า กด - ชะ - พัน ความหมาย มีผิวพรรณดุจดอกบัว
 • กรวรรณ อ่านว่า กอ - ระ - วัน ความหมาย มีผิวพรรณงดงาม
 • กรณิศ อ่านว่า กอ - ระ - นิด ความหมาย เป็นใหญ่เพระการกระทำ มีอำนาจ
 • กรวิภา อ่านว่า กอน - วิ - พา ความหมาย ความงามแห่งแสงจันทร์ หรือแสงอาทิตย์
 • กวิสรา อ่านว่า กะ - วิ - สะ - รา ความหมาย จอมกวี ยอดผู้ฉลาด
 • กัญญาภัค อ่านว่า กัน - ยา - พัก ความหมาย หญิงสาวผู้มีศิริมงคล
 • กัญญาณัฐ อ่านว่า กัน - ยา - นัด ความหมาย หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
 • กัญญาพัชร อ่านว่า กัน - ยา - พัด ความหมาย หญิงผู้มีค่าดุจเพชร
 • กัญญาวีร์ อ่านว่า กัน - ยา - วี ความหมาย หญิงสาวผู้กล้าหาญ

 

 • กัญวรา อ่านว่า กัน - วะ - รา ความหมาย หญิงสาวผู้ประเสริฐ
 • กัญญ์วรา อ่านว่า กัน - วะ - รา ความหมาย หญิงสาวผู้ประเสริฐ
 • กัลยกร อ่านว่า กัน - ยะ - กอน ความหมาย สร้างสิริมงคล สร้างความสมบูรณ์พูนสุข
 • กิรณา อ่านว่า กิ - ระ - นา ความหมาย รัศมีเรืองรอง
 • กุลยา อ่านว่า กุน - ละ - ยา ความหมาย สตรีเกิดในสกุลผู้ดี ผู้ดีมีสกุล
 • กุลจิรา อ่านว่า กุน - จิ - รา ความหมาย มีตระกูลอันมั่นคง
 • กุลภรณ์ อ่านว่า กุน - ละ - พอน ความหมาย ค้ำจุนวงศ์สกุล
 • กุลปริยา อ่านว่า กุน - ปริ - ยา ความหมาย เป็นที่รักของสกุลวงศ์
 • กุลิสรา อ่านว่า กุ - ลิด - สะ - รา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
 • เขมจิรา อ่านว่า เขม - จ - รา ความหมาย มีความปลอดภัยตลอดกาลนาน

 

 • เขมิกา อ่านว่า เข - มิ - กา ความหมาย ผู้มีความเกษม
 • เขมิสรา อ่านว่า เข - มิด - สะ - รา ความหมาย ยอดแห่งความปลอดภัย
 • คริษฐา อ่านว่า คะ - ริด - ถา ความหมาย ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
 • จริยา อ่านว่า จะ - ริ - ยา ความหมาย กริยาเพียบพร้อม กริยาดี มารยาทดี
 • จารุณี อ่านว่า จา - รุ - นี ความหมาย สาวรุ่นที่มีความน่ารัก
 • จารุภา อ่านว่า จา - รุ - พา ความหมาย รัศมีงาม ผู้มีความงามผุดผ่อง
 • จารุพิชญา อ่านว่า จา - รุ - พิด - ชะ - ยา ความหมาย นักปราชญ์ผู้งดงาม
 • จิรปรียา อ่านว่า จิ - ระ - ปรี - ยา ความหมาย ผู้เป็นที่รักตลอดกาล
 • จิรชยา อ่านว่า จิ - ระ - ชะ - ยา ความหมาย มีชัยนาน
 • จิรัญญา อ่านว่า จิ - รัน - ยา ความหมาย ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน

 

 • จิรัชญา อ่านว่า จิ - รัด - ชะ - ยา ความหมาย ผู้รู้นาน ฉลาดนาน
 • ชญาภา อ่านว่า ชะ - ยา - พา ความหมาย ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
 • ชิชญา อ่านว่า ชิด - ชะ - ยา ความหมาย ใคร่รู้
 • ชัชชญา อ่านว่า ชัด - ชะ - ยา ความหมาย รู้รวดเร็ว รอบรู้
 • ชัญญา อ่านว่า ชัน - ยา ความหมาย ผู้ประเสริฐ ผู้รู้
 • ชามา อ่านว่า ชา - มา ความหมาย ลูกสาว
 • ชาคริยา อ่านว่า ชา - คริ - ยา ความหมาย ความเพียร ความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
 • ชาลิสา อ่านว่า ชา - ลิ - สา ความหมาย เป็นใหญ่ด้วยความรุ่งเรือง
 • ฐายิกา อ่านว่า ถา - ยิ - กา ความหมาย ผู้มีฐานะดี
 • ฐิรญา อ่านว่า ถิ - ระ - ยา ความหมาย มีความรู้ยั่งยืน

 

 • ญาณัฐ อ่านว่า ยา - นัด ความหมาย เกิดมาเพื่อเป็นปราชญ์
 • ญาณกร อ่านว่า ยา - นะ - กอน ความหมาย ผู้สร้างความรู้ รุ่งเรืองด้วยความรู้
 • ญาณิศา อ่านว่า ยา - นิ - สา ความหมาย เป็นใหญ่ด้วยความรู้
 • ณวรา อ่านว่า นะ - วะ - รา ความหมาย ประเสริฐทางความรู้
 • ณยฎา อ่านว่า นะ - ยะ - ดา ความหมาย พื้นพิภพและมหาสมุทร
 • ณัฐพัชร์ อ่านว่า นัด - ถะ - พัด ความหมาย มีความรู้ดุจเพชร
 • ณัฐสุรางค์ อ่านว่า นัด - สุ - ราง ความหมาย เทพธิดาผู้ปราดเปรื่อง
 • ณัฐฐาพร อ่านว่า นัด - ถา - พอน ความหมาย นักปราชญ์ ผู้ประเสริฐ
 • ณัฐชา อ่านว่า นัด - ถะ - ชา ความหมาย ผู้เกิดจากนักปราชญ์
 • ณัฐวรา อ่านว่า นัด - วะ - รา ความหมาย นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

 

 • ณัฐชยา อ่านว่า นัด - ชะ - ยา ความหมาย ชัยชนะของนักปราชญ์
 • ณัฐวศา อ่านว่า นัด - วะ - สา ความหมาย หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
 • ณัฏฐวี อ่านว่า นัด - ถะ - วี ความหมาย ผู้มีความฉลาด
 • ณัฏฐา อ่านว่า นัด - ถา ความหมาย นักปราชญ์
 • ณัจยา อ่านว่า นัด - จะ - ยา ความหมาย การสะสมความรู้
 • ณัจฉรียา อ่านว่า นัด - ฉะ - รี - ยา ความหมาย ผู้มีความรู้เป็นอัศจรรย์
 • ณิชา อ่านว่า นิ - ชา ความหมาย สะอาด บริสุทธิ์
 • ณิชากร อ่านว่า นิ - ชา - กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งสิ่งบริสุทธิ์
 • ณิชารีย์ อ่านว่า นิ - ชา - รี ความหมาย บริสุทธิ์และประเสริฐ
 • ณิชชยา อ่านว่า นิด - ชะ - ยา ความหมาย ชัยชนะที่บริสุทธิ์

 

 • ณิชกุล อ่านว่า นิด - ชะ - กุน ความหมาย ตระกูลที่บริสุทธิ์
 • ณิชกมล อ่านว่า นิด - กะ - มน ความหมาย ลูกนักปราชญ์
 • ณิศรา อ่านว่า นิด - ส - รา ความหมาย เป็นใหญ่ทางความรู้
 • ณิศวรา อ่านว่า นิด - สะ - วะ - รา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในทางความรู้
 • เณศรา อ่านว่า เนด - สะ - รา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในทางความรู้
 • บุณยวีร์ อ่านว่า บุน - ยะ - วี ความหมาย ดีและกล้าหาญ
 • บุญญาพร อ่านว่า บุน - ยา - พอน ความหมาย มีบุญเป็นพร
 • บุญญิสา อ่านว่า บุน - ยิ - สา ความหมาย ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ
 • บุณิกา อ่านว่า บุ - นิ - กา ความหมาย ผู้ใจบุญ ผู้ทรงคุณธรรม
 • เบญญาภา อ่านว่า เบน - ยา - พา ความหมาย รุ่งเรืองด้วยปัญญา

 

 • ปภาวี อ่านว่า ปะ - พา - วี ความหมาย ผู้มีอำนาจ
 • ปพิชญา อ่านว่า ปะ - พิด - ชะ - ยา ความหมาย ผู้รู้แจ้ง
 • ปณัฏฎา อ่านว่า ปะ - นัด - ดา ความหมาย นักปราชญ์
 • ปริยากร อ่านว่า ปริ - ยา - กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งสิ่งที่รัก
 • ปาณิสรา อ่านว่า ปา - นิ - สะ - รา ความหมาย เจ้าแห่งชีวิต
 • ปาณิศา อ่านว่า ปา - นิ - สา ความหมาย เจ้าแห่งชีวิต
 • ปารณีย์ อ่านว่า ปา - ระ - นี ความหมาย สามารถทำให้สำเร็จ
 • ปาลิกา อ่านว่า ปา - ลิ - กา ความหมาย ผู้รักษาผู้คุ้มครอง
 • ปาริมา อ่านว่า ปา - ริ - มา ความหมาย ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำสำเร็จ
 • ปุญญิศา อ่านว่า ปุน - ยิ - สา ความหมาย ผู้มีบุญยิ่งใหญ่

 

 • ปุณยวีร์ อ่านว่า ปุน - ยะ - วี ความหมาย ผู้ประเสริฐและกล้าหาญ
 • ปุณณภา อ่านว่า ปุน - นะ - พา ความหมาย รัศมีอันเต็มเปี่ยม
 • ปุณยภา อ่านว่า ปุน - ยะ - พา ความหมาย แสงแห่งความดี แสงแห่งคุณธรรม
 • ปุณิกา อ่านว่า ปุ - นิ - กา ความหมาย มีบุญ มีคุณงามความดี
 • ปวริศา อ่านว่า ปะ - วะ - ริ - สา ความหมาย ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
 • ปวิชญา อ่านว่า ปะ - วิด - ชะ - ยา ความหมาย นักปราชญ์ ผู้รู้ทั่วถึง
 • ปวีรา อ่านว่า ปะ - วี - รา ความหมาย ผู้กล้าหาญยิ่ง
 • เปมิกา อ่านว่า เป - มิ - กา ความหมาย ผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก
 • เปมิศา อ่านว่า เป - มิ - สา ความหมาย ผู้มีความรักที่ยิ่งใหญ่
 • เปรมา อ่านว่า เปร - มา ความหมาย รัก

 

 • เปรมากร อ่านว่า เปร - มา - กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งความรัก
 • ไปรยา อ่านว่า ไปร - ยา ความหมาย ผู้เป็นที่รัก
 • ปรียา อ่านว่า ปรี - ยา ความหมาย ที่รัก
 • ปัณชญา อ่านว่า ปัน - ชะ - ยา ความหมาย ผู้รู้เกี่ยวกับทรัพย์สิน
 • ปัณณิกา อ่านว่า ปัน - นิ - กา ความหมาย มีความรู้ในเรื่องหนังสือ
 • ปัญชิกา อ่านว่า ปัน - ชิ - กา ความหมาย ปุยฝ้าย
 • พริมา อ่านว่า พะ - ริ - มา ความหมาย ประเสริฐ ดีเยี่ยม
 • พชิรา อ่านว่า พะ - ชิ - รา ความหมาย เพชร
 • พจณิฌา อ่านว่า พด - จะ - นิ - ชา ความหมาย มีคำพูดบริสุทธิ์
 • พรพิมล อ่านว่า พอน - พิ - มน ความหมาย ผู้ปราศจากมลทิน

 

 • พรพรรณ อ่านว่า พอน - พัน ความหมาย ผู้มีผิวพรรณดี
 • พรรณปพร อ่านว่า พัน - ปะ - พอน ความหมาย มีผิวพรรณประเสริฐ
 • พรรณรมณ อ่านว่า พัน - ระ - มน ความหมาย มีผิวพรรณน่ายินดี
 • เพ็ญพิชชา อ่านว่า เพ็น - พิด - ชา ความหมาย เต็มไปด้วยความรู้
 • ไอศิกา อ่านว่า ไอ - สิ - กา ความหมาย นางผู้เป็นใหญ่

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง