ไอเดียตั้งชื่อจริงลูกสาว เกิดวันอังคาร 2564 ชื่อจริงลูกสาววันอังคาร ชื่อมงคล ความหมายดี

ไอเดียตั้งชื่อจริงลูกสาว เกิดวันอังคาร 2564 ชื่อจริงลูกสาววันอังคาร ชื่อมงคล ความหมายดี
Faii_Natnista
18 สิงหาคม 2564 ( 17:00 )
7.4K

     ลูกสาว เกิดวันอังคาร จะตั้งชื่อจริงว่าอะไรดีนะ? คุณพ่อคุณแม่เตรียมกระดาษมาจดให้ไวค่า เพราะวันนี้เรารวบรวม ไอเดียตั้งชื่อจริงลูกสาว เกิดวันอังคาร 2564 ชื่อจริงลูกสาววันอังคาร ที่ทั้งความหมายดี และชื่อเพราะมาฝากกันแล้วค่าา ใครที่อยากให้ลูกสาวมีชื่อเพราะๆ แถมความหมายยังเป็นมงคล เสริมดวงล่ะก็ ต้องไม่พลาดเลย!

 

 

     สำหรับการตั้งชื่อจริงนั้น คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายก็อยากจะให้ชื่อลูกสาวมีความหมายดีๆ เป็นชื่อที่มีความเป็นมงคล ช่วยเสริมความเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอน ซึ่งการตั้งชื่อเช่นนี้ก็จะต้องมีการเลือกใช้ตัวอักษรที่เป็นมงคลตามวันเกิด หรือมีการใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลักนั่นเอง โดยในชื่อจริงนั้นจะต้องใช้อักขระในวรรคบริวาร, อายุ, เดช, ศรี, มูละ, อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น และหลีกเลี่ยงการใช้ตัวอักษรที่เป็นกาลกิณีเพื่อความสิริมงคล

     สำหรับเพศหญิงที่เกิดวันอังคาร จะนิยมใช้อักขระ วรรคศรี (บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่นๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อให้ได้ความหมายที่เหมาะสม โดยอักขระวรรคต่างๆ สำหรับคนเกิดวันอังคารก็มีดังนี้

 • บริวาร : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • อายุ : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • เดช : ด ต ถ ท ธ น
 • ศรี : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • มนตรี : อ สระ (อา อิ อี อุ อู เอ โอ)
 • อุตสาหะ : ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • มูลละ : ย ร ล ว
 • กาลกิณี : ก ข ค ฆ ง

 

ชื่อจริงลูกสาว เกิดวันอังคาร 2564

 • จรรยาภรณ์ อ่านว่า จัน - ยา - พอน ความหมาย เครื่องประดับที่สวยงาม
 • จริยา อ่านว่า จะ - ริ - ยา ความหมาย กริยาเพียบพร้อม กริยาดี มารยาทดี
 • จันทราภา อ่านว่า จัน - ทรา - พา ความหมาย แสงจันทร์
 • จารวี อ่านว่า จา - ระ - วี ความหมาย ผู้งดงาม
 • จารุจันทร์ อ่านว่า จา - รุ - จัน ความหมาย พระจันทร์งาม งามสง่าน่ารักดั่งพระจันทร์
 • จารุณี อ่านว่า จา - รุ - นี ความหมาย สาวรุ่นที่มีความน่ารัก
 • จารุนันท์ อ่านว่า จา - รุ - นัน ความหมาย ผู้ยินดีในความงาม ผู้ยินดีในสิ่งที่น่ารัก
 • จารุนิภา อ่านว่า จา - รุ - นิ - พา ความหมาย ดุจทอง
 • จิดาภา อ่านว่า จิ - ดา - พา ความหมาย รัศมีอันสะสมไว้แล้ว รุ่งเรืองมาก
 • จิตรวรรณ อ่านว่า จิด - ตะ - วัน ความหมาย ผู้มีผิวพรรณงดงาม

 

 • จินดารัตน์ อ่านว่า จิน - ดา - รัด ความหมาย มีความคิดที่วิเศษเป็นเลิศ
 • จิณห์วรา อ่านว่า จิน - วะ - รา ความหมาย มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อันประเสริฐ
 • จิรปรียา อ่านว่า จิ - ระ - ปรี - ยา ความหมาย ผู้เป็นที่รักตลอดกาล
 • จิณัฐตา อ่านว่า จิ - นัด - ตา ความหมาย ความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา
 • จีรณา อ่านว่า จี - ระ - นา ความหมาย ประพฤติแล้ว ผู้คงแก่เรียน
 • ฉันทนิษฐ์ อ่านว่า ฉัน - ทะ - นิด ความหมาย ความรู้อันน่าพึงพอใจ
 • ชญานี อ่านว่า ชะ - ยา - นี ความหมาย ผู้มีความรู้
 • ชญาภา อ่านว่า ชะ - ยา - พา ความหมาย ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
 • ชนรดี อ่านว่า ชน - ระ - ดี ความหมาย เป็นที่รักแห่งปวงชน
 • ชนม์นิภา อ่านว่า ชน - นิ - พา ความหมาย รักปานชีวิต

 

 • ชนัญชิดา อ่านว่า ชะ - นัน - ธิ - ดา ความหมาย ผู้ชนะคนอื่น
 • ชนิดาภา อ่านว่า ชะ - นิ - ดา - พา ความหมาย ให้เกิดรัศมี
 • ชนิศา อ่านว่า ชะ - นิ - สา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
 • ชนิสรา อ่านว่า ชะ - นิด - ระ - สา ความหมาย เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย เจ้าแห่งคน
 • ชยานี อ่านว่า ทะ - ยา - นี ความหมาย ผู้มีปัญญา ผู้มีความคิด
 • ชญานิศ อ่านว่า ชะ - ยา - นิด ความหมาย เจ้าแห่งความรู้ ยอดผู้รู้
 • ชรินทร์ทิพย์ อ่านว่า ชะ - ริน - ทิบ ความหมาย วิเศษ
 • ชัชชญา อ่านว่า ชัด - ชะ - ยา ความหมาย รู้รวดเร็ว รอบรู้
 • ชัญญานุช อ่านว่า ชัน - ยา - นุด ความหมาย หญิงสาวผู้ประเสริฐ
 • ชิษณุชา อ่านว่า ชิด - สะ - นุ - ชา ความหมาย เกิดจากผู้ชนะ

 

 • ชามา อ่านว่า ชา - มา ความหมาย ลูกสาว
 • ญาณิน อ่านว่า ยา - นิน ความหมาย ผู้มีความรู้
 • ญาณัฐ อ่านว่า ยา - นัด ความหมาย เกิดมาเพื่อเป็นปราชญ์
 • ญาตา อ่านว่า ยา - ตา ความหมาย เป็นที่รู้จักกันดี
 • ฐานิฏฐ์ อ่านว่า ถา - นิด ความหมาย เป็นที่น่าพอใจ
 • ฐานิตา อ่านว่า ถา - นิ - ตา ความหมาย ผู้มีฐานะ
 • ฐาปานีย์ อ่านว่า ถา - ปา - นี ความหมาย ผู้มีความมั่นคง
 • ฐิตาภา อ่านว่า ถิ - ตา - พา ความหมาย มีรัศมีมั่นคง รุ่งเรืองนาน
 • ฐิตารีย์ อ่านว่า ถิ - ตา - รี ความหมาย มั่นคงและประเสริฐ
 • ฐิติรัตน์ อ่านว่า ถิ - ติ - รัด ความหมาย ชีวิตที่ประเสริฐ

 

 • ฑิตยา อ่านว่า ดิด - ตะ - ยา ความหมาย เก่งดังนักปราชญ์
 • ณัฏฐนันท์ อ่านว่า นัด - ถะ - นัน ความหมาย เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
 • ณัฏฐวี อ่านว่า นัด - ถะ - วี ความหมาย ผู้มีความฉลาด
 • ณัฐวศา อ่านว่า นัด - วะ - สา ความหมาย หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
 • ณัฐธยาน์ อ่านว่า นัด - ทะ - ยา ความหมาย การเพ่งพินิจของนักปราชญ์
 • ณัฐพัชร์ อ่านว่า นัด - ถะ - พัด ความหมาย มีความรู้ดุจเพชร
 • ณัฐรินีย์ อ่านว่า นัด - ถะ - ริ - นี ความหมาย ผู้มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ
 • ณัฐิดา อ่านว่า นัด - ทิ - ดา ความหมาย ธิดาของนักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
 • ณยฎา อ่านว่า นะ - ยะ - ดา ความหมาย พื้นพิภพและมหาสมุทร
 • ณัจยา อ่านว่า นัด - จะ - ยา ความหมาย การสะสมความรู้

 

 • ณัฐสินี อ่านว่า นัด - ถะ - สิ - นี ความหมาย หญิงผู้ฉลาด
 • ณิชานาฎ อ่านว่า นิ - ชา - นาด ความหมาย หญิงสาวผู้บริสุทธิ์
 • ณิศวรา อ่านว่า นิด - สะ - วะ - รา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในทางความรู้คือนักปราชญ์
 • เณศรา อ่านว่า เนด - สะ - รา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในทางความรู้คือนักปราชญ์
 • ดนิตา อ่านว่า ดะ - นิ - ตา ความหมาย ผู้สำเร็จผลสมบูรณ์
 • ดนุลดา อ่านว่า ดะ - นุ - ละ - ดา ความหมาย เอวบางร่างเล็ก
 • เตชินี อ่านว่า เต - ชิ - นี ความหมาย ผู้มีเดช มีความรุ่งเรือง
 • ทยาตา อ่านว่า ทะ - ยา - ตา ความหมาย กรุณา
 • ทยิดา อ่านว่า ทะ - ยิ - ดา ความหมาย เป็นที่รัก เป็นที่กรุณา
 • ทัตพิชา อ่านว่า ทัด - พิ - ชา ความหมาย ผู้ได้รับประสาทวิชาความรู้ ผู้ได้รับความรู้

 

 • ธนิดา อ่านว่า ทะ - นิ - ดา ความหมาย หนักแน่น
 • ธยาดา อ่านว่า ทะ - ยา - ดา ความหมาย คิดถึง คิดคำนึง
 • ธัญญาภรณ์ อ่านว่า ทัน - ยา - พอน ความหมาย เครื่องประดับนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล
 • ธัญรดี อ่านว่า ทัน - ระ - ดี ความหมาย มีความยินดีในสิริมงคล
 • ธิษตยา อ่านว่า ทิด - ตะ - ยา ความหมาย รู้ด้วยใจ
 • ธีรตา อ่านว่า ที - ระ - ตา ความหมาย ยินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์
 • ธีรยา อ่านว่า ที - ระ - ยา ความหมาย ความฉลาด
 • ธาพิดา อ่านว่า ทา - พิ - ดา ความหมาย สะอาด บริสุทธิ์แล้ว
 • ธินิดา อ่านว่า ทิ - นิ - ดา ความหมาย หญิงผู้มั่นคง
 • นรมน อ่านว่า นอ - ระ - มน ความหมาย เป็นดวงใจของคนทั้งหลาย เป็นที่รักของคน

 

 • นรีรัตน์ อ่านว่า นะ - รี - รัด ความหมาย นางผู้ประเสริฐ
 • นวิยา อ่านว่า นะ - วิ - ยา ความหมาย สาวเสมอ สดชื่นเสมอ
 • นวีนา อ่านว่า นะ - วี - นา ความหมาย ใหม่ เยาว์วัย
 • นัทธ์หทัย อ่านว่า นัด - หะ - ไท ความหมาย ใจอันผูกพันไว้
 • นัทธมน อ่านว่า นัด - ทะ - มน ความหมาย มีใจผูกพัน
 • นันท์นภัส อ่านว่า นัน - นะ - พัด ความหมาย มีความสุขดุจสวรรค์
 • นันท์ลินี อ่านว่า นัน - ลิ - นี ความหมาย หญิงงามผู้มีความบันเทิง หรือความสุข
 • นาฏยา อ่านว่า นาด - ตะ - ยา ความหมาย สาวงาม
 • นิชานาถ อ่านว่า นิ - ชา - นาด ความหมาย มีที่พึ่งเป็นของตนเอง
 • นิชาภา อ่านว่า นิ - ชา - พา ความหมาย มีรัศมีเฉพาะตน รุ่งเรืองนาน

 

 • นิดานุช อ่านว่า นิ - ดา - นุด ความหมาย หญิงสาวผู้ได้รับการอบรม
 • นิรณา อ่านว่า นิ - ระ - นา ความหมาย ร่าเริง ยินดี
 • นิรดา อ่านว่า นิ - ระ - ดา ความหมาย เป็นที่ยินดี
 • นิษฐเนตร์ อ่านว่า นิด - ถะ - เนด ความหมาย ที่พึ่งอันมั่นคง
 • นิษฐา อ่านว่า นิด - ถา ความหมาย สำเร็จ สมบูรณ์
 • นุชวรา อ่านว่า นุด - วะ - รา ความหมาย หญิงสาวผู้ประเสริฐ
 • นุตประวีณ์ อ่านว่า นุด - ประ - วี ความหมาย นักปราชญ์ผู้ได้รับคำชมเชย
 • นพรดา อ่านว่า นบ - พะ - ระ - ดา ความหมาย ผู้ยินดีในสิ่งใหม่ๆ มีความรุ่งเรืองเสมอ
 • นันท์นพิน อ่านว่า นัน - ทะ - พิน ความหมาย ผู้มีความสุขใหม่ๆ มีความสุขเสมอ
 • นิศารัตน์ อ่านว่า นิ - สา - รัด ความหมาย พระจันทร์

 

 • บุญญิสา อ่านว่า บุน - ยิ - สา ความหมาย ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ
 • บุณยนุช อ่านว่า บุน - ยะ - นุด ความหมาย สาวผู้มีวาสนา
 • เบญญาภา อ่านว่า เบน - ยา - พา ความหมาย รุ่งเรืองด้วยปัญญา
 • ปนิตา อ่านว่า ปะ - นิ - ตา ความหมาย ยกย่อง สรรเสริญ
 • ปณิตา อ่านว่า ปะ - นิ - ตา ความหมาย ได้รับการสรรเสริญ ประณีต
 • ปภาดา อ่านว่า ปะ - พา - ดา ความหมาย รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว
 • ปทิตตา อ่านว่า ปะ - ทิด - ดา ความหมาย รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว
 • ประติภา อ่านว่า ประ - ติ - พา ความหมาย แสงสว่างแห่งความรู้
 • ปรียาดา อ่านว่า ปรี - ยา - ดา ความหมาย ความเป็นที่รัก
 • ปรียาวดี อ่านว่า ปรี - ยา - วะ - ดี ความหมาย หญิงอันเป็นที่รัก

 

 • ปัณยตา อ่านว่า ปัน - ยะ - ตา ความหมาย ควรแก่การสรรเสริญ
 • ปัทมนิภา อ่านว่า ปัด - ทะ - มะ - นิ - พา ความหมาย เปรียบได้ดังดอกบัว
 • ปาณิสรา อ่านว่า ปา - นิ - สะ - รา ความหมาย เจ้าแห่งชีวิต
 • ปารณีย์ อ่านว่า ปา - ระ - นี ความหมาย ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำให้สำเร็จ
 • ปาลิดา อ่านว่า ปา - ลิ - ดา ความหมาย ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา
 • ปิยธิดา อ่านว่า ปิ - ยะ - ทิ - ดา ความหมาย ลูกสาวที่น่ารัก
 • ปุญญิศา อ่านว่า ปุน - ยิ - สา ความหมาย ผู้มีบุญยิ่งใหญ่
 • ปุณยนุช อ่านว่า ปุน - ยะ - นุด ความหมาย สาวผู้มีโชควาสนา
 • ปุณยวีร์ อ่านว่า ปุน - ยะ - วี ความหมาย ผู้ประเสริฐและกล้าหาญ
 • เปรมยุดา อ่านว่า เปรม - ยุ - ดา ความหมาย ผู้ประกอบด้วยความรัก

 

 • เปรมา อ่านว่า เปร - มา ความหมาย รัก ชื่อพระอาทิตย์
 • ไปรยา อ่านว่า ไปร - ยา ความหมาย ผู้เป็นที่รัก
 • ปวริศา อ่านว่า ปะ - วะ - ริ - สา ความหมาย ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
 • พนิดา อ่านว่า พะ - นิ - ดา ความหมาย หญิงสาว
 • พรรวินท์ อ่านว่า พอน - ระ - วิน ความหมาย ประเสริฐเหมือนดอกบัว
 • แพรววนิด อ่านว่า แพรว - วะ - นิด ความหมาย งามเป็นที่รัก งามน่ารัก
 • เมธินี อ่านว่า เม - ทิ - นี ความหมาย ปราชญ์สตรี
 • โรศนี อ่านว่า โรด - สะ - นี ความหมาย แสงสว่าง ความสว่างสุกใส
 • โยษิตา อ่านว่า โย - ษิ - ตา ความหมาย สตรี

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง