รีเซต

ไอเดียตั้งชื่อจริงลูกสาว เกิดวันพุธ (กลางวัน) 2565 ชื่อจริงลูกสาววันพุธ (กลางวัน) ความหมายดี

ไอเดียตั้งชื่อจริงลูกสาว เกิดวันพุธ (กลางวัน) 2565 ชื่อจริงลูกสาววันพุธ (กลางวัน) ความหมายดี
faiinatnista
13 กันยายน 2564 ( 16:00 )
77.3K

     วันนี้เรามีตัวช่วยดีๆ มาฝากคุณพ่อคุณแม่กันเช่นเคยค่ะ กับ ไอเดียตั้งชื่อจริงลูกสาว เกิดวันพุธ (กลางวัน) 2565 ใครที่มองหา ชื่อจริงลูกสาววันพุธ (กลางวัน) ความหมายดี อยู่ บอกเลยว่าต้องไม่พลาด! ซึ่งสำหรับชื่อจริงลูกสาวเกิดวันพุธ (กลางวัน) นั้นก็มีชื่อเพราะๆ และความหมายดี ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ แถมยังเป็นชื่อที่ไม่ค่อยซ้ำใครอีกด้วย!

 

 

     สำหรับการตั้งชื่อจริงนั้น คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายก็อยากจะให้ชื่อลูกสาวมีความหมายดีๆ เป็นชื่อที่มีความเป็นมงคล ช่วยเสริมความเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอน ซึ่งการตั้งชื่อเช่นนี้ก็จะต้องมีการเลือกใช้ตัวอักษรที่เป็นมงคลตามวันเกิด หรือมีการใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลักนั่นเอง โดยในชื่อจริงนั้นจะต้องใช้อักขระในวรรคบริวาร, อายุ, เดช, ศรี, มูละ, อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น และหลีกเลี่ยงการใช้ตัวอักษรที่เป็นกาลกิณีเพื่อความสิริมงคล

     สำหรับเพศหญิงที่เกิดวันพุธ (กลางวัน) จะนิยมใช้อักขระ วรรคศรี (ย ร ล ว) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่นๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อให้ได้ความหมายที่เหมาะสม โดยอักขระวรรคต่างๆ สำหรับคนเกิดวันพุธ (กลางวัน) ก็มีดังนี้

 • บริวาร : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • อายุ : ด ต ถ ท ธ น
 • เดช : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • ศรี : ย ร ล ว
 • มนตรี : ก ข ค ฆ ง
 • อุตสาหะ : อ สระ (อา อิ อี อุ อู เอ โอ)
 • มูลละ : ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • กาลกิณี : จ ฉ ช ซ ฌ ญ

 

ชื่อจริงลูกสาว เกิดวันพุธ (กลางวัน) 2565

 • กรพินธุ์ อ่านว่า กอ - ระ - พิน ความหมาย ทับทิม
 • กรภัทร์ อ่านว่า กอ - ระ - พัด ความหมาย มีโชค มีสิริมงคลในการกระทำ
 • กรวรรณ อ่านว่า กอ - ระ - วัน ความหมาย มีผิวพรรณงดงาม
 • กวินนาถ อ่านว่า กะ - วิน - นาด ความหมาย ผู้มีที่พึ่งอันดีงาม
 • กวิสรา อ่านว่า กะ - วิ - สะ - รา ความหมาย จอมกวี ยอดผู้ฉลาด
 • กัณติกา อ่านว่า กัน - ติ - กา ความหมาย ผู้กระทำ
 • กันยกร อ่านว่า กัน - ยะ - กอน ความหมาย สร้างสิริมงคล สร้างความสุขสมบูรณ์พูนสุข
 • กันยนา อ่านว่า กัน - ยะ - นา ความหมาย หญิงสาว
 • กันย์สินี อ่านว่า กัน - สิ - นี ความหมาย สาวงามผู้ไร้โรค สาวงามผู้สามารถ
 • กันยิกา อ่านว่า กัน - ยิ - กา ความหมาย หญิงสาว สาวพรหมจารี

 

 • กันต์ฤทัย อ่านว่า กัน - รึ - ไท ความหมาย ดวงใจเป็นที่รัก ที่รักแห่งดวงใจ
 • กันต์กนิษฐ์ อ่านว่า กัน - กะ - นิด ความหมาย น้องสาวผู้เป็นสุข น้องสาวผู้น่ารัก
 • กัลยกร อ่านว่า กัน - ยะ - กอน ความหมาย สร้างสิริมงคล สร้างความสมบูรณ์พูนสุข
 • กานต์รวี อ่านว่า กาน - ระ - วี ความหมาย พระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งดงาม
 • กานต์สินี อ่านว่า กาน - สิ - นี ความหมาย สาวงามผู้น่ารัก
 • การติมา อ่านว่า กาน - ติ - มา ความหมาย งามน่ารัก
 • กานติมา อ่านว่า กาน - ติ - มา ความหมาย งามน่ารัก
 • กิรณา อ่านว่า กิ - ระ - นา ความหมาย รัศมีเรืองรอง
 • กุลนิดา อ่านว่า กุน - นิ - ดา ความหมาย ผู้นำตระกูล ผู้ได้รับการแนะนำในตระกูล
 • กุลนิภา อ่านว่า กุน - นิ - พา ความหมาย เหมือนสกุลวงศ์ เป็นดุจแสงสว่างแห่งสกุล

 

 • กุลนันท์ อ่านว่า กุน - ละ - นัน ความหมาย เป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์
 • กุลิสรา อ่านว่า กุ - ลิด - สะ - รา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
 • เกวลิน อ่านว่า เก - วะ - ลิน ความหมาย มีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด
 • กนิษฐา อ่านว่า กะ - นิด - ถา ความหมาย น้องสาวคนเล็ก นิ้วก้อย
 • เขมิกา อ่านว่า เข - มิ - กา ความหมาย ผู้มีความเกษม
 • คณิฏฐา อ่านว่า คะ - นิด - ถา ความหมาย ยืนหยัดได้ด้วยคณะ
 • ฐปิตา อ่านว่า ถะ - ปิ - ตา ความหมาย ผู้มีจุดยืนแล้ว ตั้งมั่นแล้ว
 • ฐานิฏฐ์ อ่านว่า ถา - นิด ความหมาย เป็นที่น่าพอใจ
 • ฐานิตา อ่านว่า ถา - นิ - ตา ความหมาย ผู้มีฐานะ
 • ฐายิกา อ่านว่า ถา - ยิ - กา ความหมาย ผู้มีฐานะดี

 

 • ฐิตาภรณ์ อ่านว่า ถิ - ตา - พอน ความหมาย เครื่องประดับที่ถาวร
 • ฐิตาภา อ่านว่า ถิ - ตา - พา ความหมาย มีรัศมีมั่นคง รุ่งเรืองนาน
 • ฐิตารีย์ อ่านว่า ถิ - ตา - รี ความหมาย มั่นคงและประเสริฐ
 • ฐิติรัตน์ อ่านว่า ถิ - ติ - รัด ความหมาย ชีวิตที่ประเสริฐ
 • ฑิตยา อ่านว่า ดิด - ตะ - ยา ความหมาย เก่งดังนักปราชญ์
 • ฑิตฐิตา อ่านว่า ดิด - ถิ - ตา ความหมาย ตั้งอยู่ในความรู้
 • ณยฎา อ่านว่า นะ - ยะ - ดา ความหมาย พื้นพิภพและมหาสมุทร
 • ณัฏฐกานต์ อ่านว่า นัด - ถะ - กาน ความหมาย นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
 • ณัฏฐนันท์ อ่านว่า นัด - ถะ - นัน ความหมาย เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
 • ณัฏฐวี อ่านว่า นัด - ถะ - วี ความหมาย ผู้มีความฉลาด

 

 • ณัฐกฤตา อ่านว่า นัด - กริด - ตา ความหมาย ผู้สร้างให้เป็นนักปราชญ์
 • ณัฐธยาน์ อ่านว่า นัด - ทะ - ยา ความหมาย การเพ่งพินิจของนักปราชญ์
 • ณัฐรินีย์ อ่านว่า นัด - ถะ - ริ - นี ความหมาย ผู้มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ
 • ณัฐสินี อ่านว่า นัด - ถะ - สิ - นี ความหมาย หญิงผู้ฉลาด
 • ณัฐิดา อ่านว่า นัด - ทิ - ดา ความหมาย ธิดาของนักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
 • ณัฐวศา อ่านว่า นัด - วะ - สา ความหมาย หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
 • ณิศวรา อ่านว่า นิด - สะ - วะ - รา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในทางความรู้คือนักปราชญ์
 • เณศรา อ่านว่า เนด - สะ - รา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในทางความรู้คือนักปราชญ์
 • ดนิตา อ่านว่า ดะ - นิ - ตา ความหมาย ผู้สำเร็จผลสมบูรณ์
 • ดนุลดา อ่านว่า ดะ - นุ - ละ - ดา ความหมาย เอวบางร่างเล็ก

 

 • ดารัณ อ่านว่า ดา - รัน ความหมาย ชื่อพระศิวะ พระวิษณุ การเอาชนะความยากลำบาก
 • ดุษยา อ่านว่า ดุด - สะ - ยา ความหมาย ยินดี
 • ตติยา อ่านว่า ตะ - ติ - ยา ความหมาย ที่สาม
 • ตุลยา อ่านว่า ตุน - ละ - ยา ความหมาย สมดุล ดุลยภาพ เที่ยงตรง เที่ยง
 • ตุลยดา อ่านว่า ตุน - ยะ - ดา ความหมาย ความเสมอภาค
 • ตีรณา อ่านว่า ตี - ระ - นา ความหมาย ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง
 • ทยิดา อ่านว่า ทะ - ยิ - ดา ความหมาย เป็นที่รัก เป็นที่กรุณา
 • ทิษฏยา อ่านว่า ทิด - ตะ - ยา ความหมาย ที่โชคดี มีสิริมงคล
 • ทีนาร์ อ่านว่า ที - นา ความหมาย เหรียญทอง
 • ทักษยา อ่านว่า ทัก - สะ - ยา ความหมาย ความฉลาด รอบรู้ หลักแหลม

 

 • เทวิกา อ่านว่า เท - วิ - กา ความหมาย เทพธิดา
 • ธมน อ่านว่า ทะ - มน ความหมาย กำจัดมลทิน สวย ขมิ้น
 • ธนิดา อ่านว่า ทะ - นิ - ดา ความหมาย หนักแน่น
 • ธยาดา อ่านว่า ทะ - ยา - ดา ความหมาย คิดถึง คิดคำนึง
 • ธยานิษฐ์ อ่านว่า ทะ - ยา - นิด ความหมาย ตั้งมั่นในความคิดคำนึง
 • ธนัฏฐา อ่านว่า ทะ - นัด - ถา ความหมาย ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์
 • ธรัลหทัย อ่านว่า ทะ - วัน - หะ - ไท ความหมาย มีใจบริสุทธิ์
 • ธฤษฏา อ่านว่า ทะ - ริด - สะ - ตา ความหมาย กล้าหาญ
 • ธาริกา อ่านว่า ทา - ริ - กา ความหมาย ผู้อ่อนเยาว์
 • ธาพิดา อ่านว่า ทา - พิ - ดา ความหมาย สะอาด บริสุทธิ์แล้ว

 

 • ธรรมิตาว์ อ่านว่า ทัน - มิ - ตา ความหมาย มีคุณธรรม
 • ธันยกานต์ อ่านว่า ทัน - ยะ - กาน ความหมาย เป็นที่รักที่โชคดีมีความสุข
 • ธิษตยา อ่านว่า ทิด - ตะ - ยา ความหมาย รู้ด้วยใจ
 • ธินิดา อ่านว่า ทิ - นิ - ดา ความหมาย หญิงผู้มั่นคง
 • ธีรตา อ่านว่า ที - ระ - ตา ความหมาย ยินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์
 • ธีรยา อ่านว่า ที - ระ - ยา ความหมาย ความฉลาด
 • นลิน อ่านว่า นะ - ลิน ความหมาย ดอกบัว
 • นพิดา อ่านว่า นะ - พิ - ดา ความหมาย การสรรเสริญ
 • นรมน อ่านว่า นอ - ระ - มน ความหมาย เป็นดวงใจของคนทั้งหลาย เป็นที่รักของคน
 • นรีรัตน์ อ่านว่า นะ - รี - รัด ความหมาย นางแก้ว นางผู้ประเสริฐ

 

 • นวิยา อ่านว่า นะ - วิ - ยา ความหมาย สาวเสมอ สดชื่นเสมอ
 • นวีนา อ่านว่า นะ - วี - นา ความหมาย ใหม่ เยาว์วัย
 • นัทธมน อ่านว่า นัด - ทะ - มน ความหมาย มีใจผูกพัน
 • นัทธ์หทัย อ่านว่า นัด - หะ - ไท ความหมาย ใจอันผูกพันไว้
 • นันท์นภัส อ่านว่า นัน - นะ - พัด ความหมาย มีความสุขดุจสวรรค์
 • นันท์นพิน อ่านว่า นัน - ทะ - พิน ความหมาย ผู้มีความสุขใหม่ๆ มีความสุขเสมอ
 • นันท์มนัส อ่านว่า นัน - มะ - นัด ความหมาย ใจประกอบด้วยความเพลิดเพลิน มีใจเพลิดเพลิน
 • นันท์ลินี อ่านว่า นัน - ลิ - นี ความหมาย หญิงงามผู้มีความบันเทิง หรือความสุข
 • นันทิตา อ่านว่า นัน - ทิ - ตา ความหมาย เพลิดเพลิน มีความสุข
 • นาฏยา อ่านว่า นาด - ตะ - ยา ความหมาย สาวงาม

 

 • นิภาธร อ่านว่า นิ - พา - ทอน ความหมาย ทรงไว้ซึ่งรัศมีหรือมีความรุ่งเรือง
 • นิรณา อ่านว่า นิ - ระ - นา ความหมาย ร่าเริง ยินดี
 • นิรดา อ่านว่า นิ - ระ - ดา ความหมาย เป็นที่ยินดี
 • นิวรา อ่านว่า นิ - วะ - รา ความหมาย หญิงสาว
 • นิษฐเนตร์ อ่านว่า นิด - ถะ - เนด ความหมาย ที่พึ่งอันมั่นคง
 • นิษฐา อ่านว่า นิด - ถา ความหมาย สำเร็จ สมบูรณ์ จุดหมายปลายทาง
 • นุตประวีณ์ อ่านว่า นุด - ประ - วี ความหมาย นักปราชญ์ผู้ได้รับคำชมเชย
 • บุณิกา อ่านว่า บุ - นิ - กา ความหมาย ผู้ใจบุญ ผู้ทรงคุณธรรม
 • บุณยวีร์ อ่านว่า บุน - ยะ - วี ความหมาย ดีและกล้าหาญ
 • ปวิตรา อ่านว่า ปะ - วิด - ตรา ความหมาย บริสุทธิ์

 

 • ปทิตตา อ่านว่า ปะ - ทิด - ดา ความหมาย รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว
 • ปนิตา อ่านว่า ปะ - นิ - ตา ความหมาย ยกย่อง สรรเสริญ
 • ปวีรา อ่านว่า ปะ - วี - รา ความหมาย ผู้กล้าหาญยิ่ง
 • ปสุตา อ่านว่า ปะ - สุ - ตา ความหมาย ผู้ขยันขันแข็ง
 • ปวริศา อ่านว่า ปะ - วะ - ริ - สา ความหมาย ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
 • ปณิตา อ่านว่า ปะ - นิ - ตา ความหมาย ได้รับการสรรเสริญ ประณีต
 • ปภาดา อ่านว่า ปะ - พา - ดา ความหมาย รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว
 • ประติภา อ่านว่า ประ - ติ - พา ความหมาย แสงสว่างแห่งความรู้
 • ประณัยยา อ่านว่า ประ - ไน - ยา ความหมาย เป็นที่รัก มีค่า
 • ปริยากร อ่านว่า ปริ - ยา - กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งสิ่งที่รัก มีเสน่ห์

 

 • ปรียาดา อ่านว่า ปรี - ยา - ดา ความหมาย ความเป็นที่รัก
 • ปรียาวดี อ่านว่า ปรี - ยา - วะ - ดี ความหมาย หญิงอันเป็นที่รัก
 • ปัณยตา อ่านว่า ปัน - ยะ - ตา ความหมาย ควรแก่การสรรเสริญ
 • ปัทมนิภา อ่านว่า ปัด - ทะ - มะ - นิ - พา ความหมาย เปรียบได้ดังดอกบัว
 • ปัณฑา อ่านว่า ปัน - ดา ความหมาย ปัญญา
 • ปาณิสรา อ่านว่า ปา - นิ - สะ - รา ความหมาย เจ้าแห่งชีวิต
 • ปารณีย์ อ่านว่า ปา - ระ - นี ความหมาย สามารถทำให้สำเร็จ
 • ปาลิกา อ่านว่า ปา - ลิ - กา ความหมาย ผู้รักษาผู้คุ้มครอง
 • ปาลิดา อ่านว่า ปา - ลิ - ดา ความหมาย ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา
 • ปิยธิดา อ่านว่า ปิ - ยะ - ทิ - ดา ความหมาย ลูกสาวที่น่ารัก

 

 • ปิยมน อ่านว่า ปิ - ยะ - มน ความหมาย เป็นที่รักแห่งใจ มีใจเป็นที่รัก
 • ปุณิกา อ่านว่า ปุ - นิ - กา ความหมาย มีบุญ มีคุณงามความดี
 • ปุณณดา อ่านว่า ปุน - นะ - มาด ความหมาย ความสำเร็จสมบูรณ์
 • ปุณณภา อ่านว่า ปุน - นะ - พา ความหมาย รัศมีอันเต็มเปี่ยม
 • ปุณยวีร์ อ่านว่า ปุน - ยะ - วี ความหมาย ผู้ประเสริฐและกล้าหาญ
 • เปมิกา อ่านว่า เป - มิ - กา ความหมาย ผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก
 • เปรมยุดา อ่านว่า เปรม - ยุ - ดา ความหมาย ผู้ประกอบด้วยความรัก
 • เปรมากร อ่านว่า เปร - มา - กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งความรัก
 • ไปรยา อ่านว่า ไปร - ยา ความหมาย ผู้เป็นที่รัก
 • พณณกร อ่านว่า พัน - นะ - กอน ความหมาย มีผิวพรรณสวย

 

 • พนนีย์ อ่านว่า พะ - นะ - นี ความหมาย เป็นที่ปรารถนา
 • พนิดา อ่านว่า พะ - นิ - ดา ความหมาย หญิงสาว
 • พรรวินท์ อ่านว่า พอน - ระ - วิน ความหมาย ประเสริฐเหมือนดอกบัว
 • พรปวีณ์ อ่านว่า พอน - ปะ - วี ความหมาย นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
 • แพรววนิด อ่านว่า แพอนว - วะ - นิด ความหมาย งามเป็นที่รัก งามน่ารัก
 • เมนกา อ่านว่า เม - นะ - กา ความหมาย ชื่อนางอัปสร
 • เลศยา อ่านว่า เลด - สะ - ยา ความหมาย แสงสว่าง
 • เวณิกา อ่านว่า เว - นิ - กา ความหมาย เกล้าผม มวยผม ผู้ดีดพิณ
 • เวธกา อ่านว่า เว - ทะ - กา ความหมาย คม เฉียบแหลม
 • โยษิตา อ่านว่า โย - ษิ - ตา ความหมาย สตรี

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง