รีเซต

ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย 2567 ชื่อมงคล เพราะๆ ความหมายดี อัปเดต 2024

ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย 2567 ชื่อมงคล เพราะๆ ความหมายดี อัปเดต 2024
PookieChan
17 มกราคม 2567 ( 11:20 )
46.5K
1

        จัดเต็มกันไปเลยค่า กับ 468 ไอเดีย ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย 2567 คัดเฉพาะชื่อมงคล ชื่อจริงเพราะๆ ความหมายดี อัปเดต 2024 ให้คุณแม่เลือกกันแบบจุใจ ตั้งแต่ ก-ฮ  พร้อมคำอ่าน และความหมายดีๆ ของแต่ละชื่อให้คุณแม่ตัดสินใจเลือกได้ง่ายขึ้นค่ะ เพราะชื่อเพราะๆ ที่มีความหมายดี ก็เหมือนจุดเริ่มต้นที่ดีของลูกน้อยที่ต้องใส่ใจเลือกให้ดีที่สุดใช่ไหมล่ะคะ คุณแม่คนไหนที่กำลังมองหาชื่อเพราะๆ ความหมายดีมีมงคลให้ลูกสาวกันอยู่ ลองมาเลือกชื่อที่ถูกใจกันได้เลยค่า

 

ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย 2567 ชื่อมงคล ความหมายดี อัปเดต 2024

 

 

ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย หมวด ก ข ค อัปเดต 2567 / 2024

กชนิภา อ่านว่า กด-ชะ-นิ-พา ความหมาย เสมือนดอกบัว บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว
กชพร อ่านว่า กด - ชะ - พอน ความหมาย ดอกบัวประเสริฐ ประเสริฐดุจดอกบัว
กชพรรณ อ่านว่า กด - ชะ - พัน ความหมาย มีผิวพรรณดุจดอกบัว
กชมน อ่านว่า กด-ชะ-มน ความหมาย มีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว
กชอร อ่านว่า กด-ชะ-ออน ความหมาย หญิงงามดุจดอกบัว
กนกนุช อ่านว่า กะ-หนก-นุช ความหมาย หญิงผู้มีค่าดั่งทองคำ
กนกพร อ่านว่า กะ-หนก-พอน ความหมาย ทองประเสริฐ
กนกรดา อ่านว่า กะ-หนก-ระ-ดา ความหมาย ยินดีในทอง
กนกลักษณ์ กะ-หนก-ลัก ความหมาย ลักษณะดุจทอง
กนกอร อ่านว่า กะ-หนก-ออน ความหมาย ผู้หญิงที่ดี
กนิษฐา อ่านว่า กะ - นิด - ถา ความหมาย น้องสาวคนเล็ก นิ้วก้อย
กมลฉันท์ อ่านว่า กะ-มน-ฉัน ความหมาย ความพอใจ
กมลพิชญ์ อ่านว่า กะ-มน-พิด ความหมาย ใจนักปราชญ์
กรณิศ อ่านว่า กอ - ระ - นิด ความหมาย เป็นใหญ่เพระการกระทำ มีอำนาจ
กรพินธุ์ อ่านว่า กอ - ระ - พิน ความหมาย ทับทิม
กรภัทร์ อ่านว่า กอ - ระ - พัด ความหมาย มีโชค มีสิริมงคลในการกระทำ
กรภัทร อ่านว่า กอน-พัด ความหมาย มีโชค มีสิริมงคลในการกระทำ
กรรวี อ่านว่า กอน-ระ-วี ความหมาย รัศมีแห่งพระอาทิตย์
กรวรรณ อ่านว่า กอ - ระ - วัน ความหมาย มีผิวพรรณงดงาม
กรวิภา อ่านว่า กอน - วิ - พา ความหมาย ความงามแห่งแสงจันทร์ หรือแสงอาทิตย์
กฤตยา อ่านว่า กริด-ตะ-ยา ความหมาย เกียรติ
กฤตินี อ่านว่า กริด-ติ-นี ความหมาย ผู้ที่ทำสำเร็จแล้ว
กวินนาถ อ่านว่า กะ - วิน - นาด ความหมาย ผู้มีที่พึ่งอันดีงาม
กวิสรา อ่านว่า กะ - วิ - สะ - รา ความหมาย จอมกวี ยอดผู้ฉลาด
กัญญชุดา อ่านว่า กัน-ยะ-ชุ-ดา ความหมาย หญิงผู้มีความรุ่งเรือง
กัญญพัชร อ่านว่า กัน - ยา - พัด ความหมาย หญิงสาวผู้มีค่าดุจเพชร
กัญญ์วรา อ่านว่า กัน - วะ - รา ความหมาย หญิงสาวผู้ประเสริฐ
กัญญาณัฐ อ่านว่า กัน - ยา - นัด ความหมาย หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
กัญญาพัชร อ่านว่า กัน - ยา - พัด ความหมาย หญิงผู้มีค่าดุจเพชร
กัญญาภัค อ่านว่า กัน-ยา-พัก ความหมาย หญิงสาวผู้มีศิริมงคล
กัญญาวีร์ อ่านว่า กัน - ยา - วี ความหมาย หญิงสาวผู้กล้าหาญ
กัญวรา อ่านว่า กัน - วะ - รา ความหมาย หญิงสาวผู้ประเสริฐ
กัณติกา อ่านว่า กัน - ติ - กา ความหมาย ผู้กระทำ
กันต์กนิษฐ์ อ่านว่า กัน - กะ - นิด ความหมาย น้องสาวผู้เป็นสุข น้องสาวผู้น่ารัก
กันต์กมล อ่านว่า กัน - กะ - มน ความหมาย มีใจน่ารัก มีจิตใจงาม
กันต์ฤทัย อ่านว่า กัน - รึ - ทัย ความหมาย ดวงใจเป็นที่รัก ที่รักแห่งดวงใจ
กันยกร อ่านว่า กัน - ยะ - กอน ความหมาย สร้างสิริมงคล สร้างความสุขสมบูรณ์พูนสุข
กันยนา อ่านว่า กัน-ยะ-นา ความหมาย หญิงสาว
กันย์สินี อ่านว่า กัน - สิ - นี ความหมาย สาวงามผู้ไร้โรค สาวงามผู้สามารถ
กันยิกา อ่านว่า กัน - ยิ - กา ความหมาย หญิงสาว สาวพรหมจารี
กัลยกร อ่านว่า กัน - ยะ - กอน ความหมาย สร้างสิริมงคล สร้างความสมบูรณ์พูนสุข
กัลยวรรธน์ อ่านว่า กัน - ยะ - วัด ความหมาย เจริญด้วยสิริมงคล
กาญจน์ณัฏฐา อ่านว่า กาน-นัด-ถา ความหมาย ปราชญ์ผู้มีค่าดั่งทองคำ
กานต์พิชชา อ่านว่า กาน-พิด-ชา ความหมาย มีความรู้เป็นที่รัก
กานต์รวี อ่านว่า กาน - ระ - วี ความหมาย พระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งดงาม
กานต์สินี อ่านว่า กาน - สิ - นี ความหมาย สาวงามผู้น่ารัก
กานติมา อ่านว่า กาน - ติ - มา ความหมาย งามน่ารัก
การติมา อ่านว่า กาน - ติ - มา ความหมาย งามน่ารัก
กิตติญา อ่านว่า กิด-ติ-ยา ความหมาย ผู้มีเกียรติ
กิตติญานภ อ่านว่า กิด-ติ-ยา-นบ ความหมาย มีชื่อเสียงและความรู้กว้างดั่งท้องฟ้า
กิตติธรา อ่านว่า กิด-ติ-ทะ-รา ความหมาย ทรงไว้ซึ่งเกียรติ
กิรณา อ่านว่า กิ - ระ - นา ความหมาย รัศมีเรืองรอง
กุลจิรา อ่านว่า กุน-จิ-รา ความหมาย มีตระกูลอันมั่นคง ตระกูลที่ตั้งอยู่ตลอดกาลนาน
กุลนันท์ อ่านว่า กุน - ละ - นัน ความหมาย เป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์
กุลนิดา อ่านว่า กุน-นิ-ดา ความหมาย ผู้นำตระกูล ผู้ได้รับการแนะนำในตระกูล
กุลนิภา อ่านว่า กุน - นิ - พา ความหมาย เหมือนสกุลวงศ์ เป็นดุจแสงสว่างแห่งสกุล
กุลปริยา อ่านว่า กุน - ปริ - ยา ความหมาย เป็นที่รักของสกุลวงศ์
กุลภรณ์ อ่านว่า กุน - ละ - พอน ความหมาย ค้ำจุนวงศ์สกุล
กุลยา อ่านว่า กุน - ละ - ยา ความหมาย สตรีเกิดในสกุลผู้ดี ผู้ดีมีสกุล
กุลิสรา อ่านว่า กุ - ลิด - สะ - รา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
เกณิกา อ่านว่า เก-นิ-กา ความหมาย พลับพลาที่ประทับของพระราชา
เกวลิน อ่านว่า เก - วะ - ลิน ความหมาย มีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด
เกสรา อ่านว่า เกด-สะ-รา ความหมาย ผู้มีความงามดั่งเกสรดอกไม้
โกลัญญา อ่านว่า โก-ลัน-ยา ความหมาย สตรีผู้เกิดในตระกูลสูง
ขจีพร อ่านว่า ขะ-จี-พอน ความหมาย ผู้ประเสริฐงาม
ขรินทร์ทิพย์ อ่านว่า ขะ-ริน-ทิบ ความหมาย เทวดาผู้เป็นใหญ่และเก่งกล้า
ขวัญจิรา อ่านว่า ขวัน-จิ-รา ความหมาย มีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน
ขวัญญดากร อ่านว่า ขวัน-ยะ-ดา-กอน ความหมาย ปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ
ขวัญนรี อ่านว่าขวัน-นะ-รี ความหมาย มิ่งขวัญของหญิงสาว
ขวัญปติ อ่านว่า ขวัน-ปะ-ติ ความหมาย มิ่งขวัญแห่งความน่ายินดี
ขวัญพร อ่านว่า ขวัน-พอน ความหมาย มิ่งขวัญประเสริฐ
ขวัญพิชชา อ่านว่า ขวัน-พิด-ชา ความหมาย มีความรู้เป็นมิ่งขวัญ
ขวัญฤดี อ่านว่า ขวัน-รึ-ดี ความหมาย ยินดีในมิ่งมงคล
เขมจิรา อ่านว่า เขม-จิ-รา ความหมาย มีความปลอดภัยตลอดกาลนาน
เขมิกา อ่านว่า เข-มิ-กา ความหมาย มีความเกษมสันต์
เขมินทรา อ่านว่า เข-มิน-ทรา ความหมาย มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย
เขมิสรา อ่านว่า เข - มิด - สะ - รา ความหมาย ยอดแห่งความปลอดภัย
คคนางค์ อ่านว่า คะ-คะ-นาง ความหมาย ท้องฟ้า
คณิฏฐา อ่านว่า คะ - นิด - ถา ความหมาย ยืนหยัดได้ด้วยคณะ
คริษฐา อ่านว่า คะ-ริด-ถา ความหมาย ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
คะนึงนิตย์ อ่านว่า คะ-นึง-นิด ความหมาย คิดทบทวนอยู่ตลอด คิดถึงอยู่ตลอด
คัทยา อ่านว่า คัด-ทะ-ยา ความหมาย บทประพันธ์ ร้อยแก้ว
คันธารัตน์ อ่านว่า คัน-ทา-รัด ความหมาย กลิ่นแก้ว
คัมภีรดา อ่านว่า คัม-ภี-ระ-ดา ความหมาย ผู้มีความฉลาดลึกซึ้ง เห็นการณ์ไกล
คัมภีรัตว์ อ่านว่า คัม-ภี-รัด ความหมาย ผู้มีความฉลาดลึกซึ้ง
คีตา อ่านว่า คี-ตา ความหมาย เสียงเพลง ดนตรี
คีติกา อ่านว่า คี-ติ-กา ความหมาย เพลงขับ การขับร้อง
คุณิตา อ่านว่า คุ-นิ-ตา ความหมาย ผู้มีคุณงามความดี

 

ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย หมวด จ  ฉ ช อัปเดต 2567 / 2024

จรรยมณฑน์ อ่านว่า จัน - ยะ - มน ความหมาย ผู้มีความประพฤติดีเป็นเครื่องประดับ
จรรย์วรท อ่านว่า จัน-วะ-รด ความหมาย มีกิริยาที่ประเสริฐ
จรรยาภรณ์ อ่านว่า จัน - ยา - พอน ความหมาย เครื่องประดับที่สวยงาม
จริยา อ่านว่า จะ - ริ - ยา ความหมาย กริยาเพียบพร้อม กริยาดี มารยาทดี
จริยาพร อ่านว่า จะ-ริ-ยา-พอน ความหมาย ความประพฤติดี
จริยาวดี อ่านว่า จะ-ริ-ยา-วะ-ดี ความหมาย หญิงผู้มีความประพฤติดี
จันทรรัตน์ อ่านว่า จัน-ทระ-รัด ความหมาย ไข่มุก
จันทราภา อ่านว่า จัน - ทรา - พา ความหมาย แสงจันทร์
จารวี อ่านว่า จา - ระ - วี ความหมาย ผู้งดงาม
จารีรัตน์ อ่านว่า จา-รี-รัด ความหมาย ผู้ประพฤติดี
จารุกัญญ์ อ่านว่า จา-รุ-กัน ความหมาย หญิงสาวที่งามดั่งทอง
จารุจันทร์ อ่านว่า จา - รุ - จัน ความหมาย พระจันทร์งาม งามสง่าน่ารักดั่งพระจันทร์
จารุณี อ่านว่า จา - รุ - นี ความหมาย สาวรุ่นที่มีความน่ารัก
จารุนันท์ อ่านว่า จา - รุ - นัน ความหมาย ผู้ยินดีในความงาม ผู้ยินดีในสิ่งที่น่ารัก
จารุนิภา อ่านว่า จา - รุ - นิ - พา ความหมาย ดุจทอง
จารุพิชญา อ่านว่า จา - รุ - พิด - ชะ - ยา ความหมาย นักปราชญ์ผู้งดงาม
จารุภา อ่านว่า จา - รุ - พา ความหมาย รัศมีงาม ผู้มีความงามผุดผ่อง
จิณณพัต อ่านว่า จิน-นะ-พัด ความหมาย ผู้ประพฤติตามระเบียบแบบแผน
จิณห์วรา อ่านว่า จิน-วะ-รา ความหมาย มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อันประเสริฐ
จิณัฐตา อ่านว่า จิ - นัด - ตา ความหมาย ความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา
จิดาภา อ่านว่า จิ-ดา-พา ความหมาย รัศมีอันสะสมไว้แล้ว รุ่งเรืองมาก
จิตชญา อ่านว่า จิด-ชะ-ยา ความหมาย รู้ใจผู้อื่น
จิตตินี อ่านว่า จิด-ติ-นี ความหมาย ผู้มีไหวพริบ
จิตรกัญญา อ่านว่า จิด-กัน-ยา ความหมาย หญิงสาวที่สวยงาม
จิตรวรรณ อ่านว่า จิด-ตะ-วัน ความหมาย ผู้มีผิวพรรณงดงาม
จินดารัตน์ อ่านว่า จิน - ดา - รัด ความหมาย มีความคิดที่วิเศษเป็นเลิศ
จินต์จุฑา อ่านว่า จิน-จุ-ทา ความหมาย มีความคิดเด่น มีความคิดเป็นเลิศ
จิรชยา อ่านว่า จิ - ระ - ชะ - ยา ความหมาย มีชัยนาน
จิรปรียา อ่านว่า จิ - ระ - ปรี - ยา ความหมาย ผู้เป็นที่รักตลอดกาล
จิรภิญญา อ่านว่า จิ-ระ-พิน-ยา ความหมาย ความรู้ยั่งยืน
จิรัชญา อ่านว่า จิ - รัด - ชะ - ยา ความหมาย ผู้รู้นาน ฉลาดนาน
จิรัญญา อ่านว่า จิ - รัน - ยา ความหมาย ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน
จีรณา อ่านว่า จี - ระ - นา ความหมาย ประพฤติแล้ว ผู้คงแก่เรียน
จีรวรรณ อ่านว่า จี-ระ-วัน ความหมาย ผู้สวยนาน
จุฬาลักษณ์ อ่านว่า จุ-ลา-ลัก ความหมาย มีลักษณะเลิศโฉมงาม
ฉฎานันท์ อ่านว่า ฉะ-ดา-นัน ความหมาย ผู้มีความงามและความรื่นเริง
ฉันท์ชนก อ่านว่า ฉัน-ชะ-นก ความหมาย ผู้ให้เกิดความพอใจ
ฉันทนิษฐ์ อ่านว่า ฉัน - ทะ - นิด ความหมาย ความรู้อันน่าพึงพอใจ
ฉันทพิชญา อ่านว่า ฉัน-ทะ-พิด-ชะ-ยา ความหมาย ผู้รู้แจ้งความพอใจ
ฉันทยา อ่านว่า ฉัน-ทะ-ยา ความหมาย พอใจ
ฉายรวี อ่านว่า ฉาย-ระ-วี ความหมาย งามดั่งตะวันเรืองแสง
ชญานิศ อ่านว่า ชะ - ยา - นิด ความหมาย เจ้าแห่งความรู้ ยอดผู้รู้
ชญานิศ อ่านว่า ชะ-ยา-นิด ความหมาย เจ้าแห่งความรู้ ยอดผู้รู้
ชญานี อ่านว่า ชะ - ยา - นี ความหมาย ผู้มีความรู้
ชญาภา อ่านว่า ชะ-ยา-พา ความหมาย ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
ชฎาพันธ์ อ่านว่า ชะ-ดา-พัน ความหมาย กลุ่มชฎา
ชฎารัตน์ อ่านว่า ชะ-ดา-รัด ความหมาย มงกุฎแก้ว
ชนมน อ่านว่า ชะ - นะ - มน ความหมาย ใจของคน ผู้เป็นดุจดวงใจของคน
ชนม์นิภา อ่านว่า ชน - นิ - พา ความหมาย รักปานชีวิต
ชนรดี อ่านว่า ชน - ระ - ดี ความหมาย เป็นที่รักแห่งปวงชน
ชนวรรณ อ่านว่า ชะ - นะ - วัน ความหมาย ผู้ที่มีผิวพรรณงดงาม
ชนัญชิดา อ่านว่า ชะ - นัน - ธิ - ดา ความหมาย ผู้ชนะคนอื่น
ชนัฐกานต์ อ่านว่า ชะ-นัด-กาน ความหมาย บุคคลอันเป็นที่รัก
ชนิดาภา อ่านว่า ชะ - นิ - ดา - พา ความหมาย ให้เกิดรัศมี
ชนิตร์นันท์ อ่านว่า ชะ-นิด-นัน ความหมาย แหล่งกำเนิดความยินดี
ชนิศา อ่านว่า ชะ-นิ-สา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
ชนิสรา อ่านว่า ชะ - นิด - ระ - สา ความหมาย เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย เจ้าแห่งคน
ชยานี อ่านว่า ทะ - ยา - นี ความหมาย ผู้มีปัญญา ผู้มีความคิด
ชยุตรา อ่านว่า ชะ-ยุด-ตรา ความหมาย มีชัยชนะอันประเสริฐสุด
ชรินทร์ทิพย์ อ่านว่า ชะ - ริน - ทิบ ความหมาย วิเศษ
ชลิตา อ่านว่า ชะ-ลิ-ตา ความหมาย ผู้รุ่งเรืองแล้ว
ชัชชญา อ่านว่า ชัด - ชะ - ยา ความหมาย รู้รวดเร็ว รอบรู้
ชัญญา อ่านว่า ชัน-ยา ความหมาย ผู้ประเสริฐ ผู้รู้
ชัญญานุช อ่านว่า ชัน - ยา - นุด ความหมาย หญิงสาวผู้ประเสริฐ
ชาคริยา อ่านว่า ชา-คริ-ยา ความหมาย ความเพียร ความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
ชามา อ่านว่า ชา - มา ความหมาย ลูกสาว
ชาลิสา อ่านว่า ชา - ลิ - สา ความหมาย เป็นใหญ่ด้วยความรุ่งเรือง
ชิชญา อ่านว่า ชิด - ชะ - ยา ความหมาย ใคร่รู้
ชิษณุชา อ่านว่า ชิด-สะ-นุ-ชา ความหมาย เกิดจากผู้ชนะ
ชุติญา อ่านว่า ชุ-ติ-ยา ความหมาย ความรู้รุ่งโรจน์
ชุติภา อ่านว่า ชุ-ติ-พา ความหมาย รัศมีรุ่งโรจน์
ชุติมณฑน์ อ่านว่า ชุ-ติ-มน ความหมาย มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ
โชติมนต์ อ่านว่า โช-ติ-มน ความหมาย ประเสริฐในความรู้

 

ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย หมวด ญ ฐ ฑ อัปเดต 2567 / 2024

ญาณกร อ่านว่า ยา - นะ - กอน ความหมาย ผู้สร้างความรู้ รุ่งเรืองด้วยความรู้
ญาณัฐ อ่านว่า ยา - นัด ความหมาย เกิดมาเพื่อเป็นปราชญ์
ญาณิน อ่านว่า ยา - นิน ความหมาย ผู้มีความรู้
ญาณิศา อ่านว่า ยา - นิ - สา ความหมาย เป็นใหญ่ด้วยความรู้
ญาณี อ่านว่า ยา-นี ความหมาย ผู้มีความรู้
ญาตา อ่านว่า ยา-ตา ความหมาย เป็นที่รู้จักกันดี
ญาตาวี อ่านว่า ยา-ตา-วี ความหมาย ผู้มีความรู้
ฐปิตา อ่านว่า ถะ - ปิ - ตา ความหมาย ผู้มีจุดยืนแล้ว ตั้งมั่นแล้ว
ฐานิฏฐ์ อ่านว่า ถา - นิด ความหมาย เป็นที่น่าพอใจ
ฐานิตา อ่านว่า ถา - นิ - ตา ความหมาย ผู้มีฐานะ
ฐาปานีย์ อ่านว่า ถา - ปา - นี ความหมาย ผู้มีความมั่นคง
ฐายิกา อ่านว่า ถา - ยิ - กา ความหมาย ผู้มีฐานะดี
ฐิตาภรณ์ อ่านว่า ถิ - ตา - พอน ความหมาย เครื่องประดับที่ถาวร
ฐิตาภา อ่านว่า ถิ - ตา - พา ความหมาย มีรัศมีมั่นคง รุ่งเรืองนาน
ฐิตารีย์ อ่านว่า ถิ - ตา - รี ความหมาย มั่นคงและประเสริฐ
ฐิติรัตน์ อ่านว่า ถิ - ติ - รัด ความหมาย ชีวิตที่ประเสริฐ
ฐิรญา อ่านว่า ถิ - ระ - ยา ความหมาย มีความรู้ยั่งยืน
ฑิตฐิตา อ่านว่า ดิด - ถิ - ตา ความหมาย ตั้งอยู่ในความรู้
ฑิตยา อ่านว่า ดิด - ตะ - ยา ความหมาย เก่งดังนักปราชญ์

 

ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย หมวด ณ ด ต อัปเดต 2566 / 2023

ณยฎา อ่านว่า นะ - ยะ - ดา ความหมาย พื้นพิภพและมหาสมุทร
ณวรา อ่านว่า นะ - วะ - รา ความหมาย ประเสริฐทางความรู้
ณหทัย อ่านว่า นะ - หะ - ไท ความหมาย หัวใจแห่งความรู้
ณัจฉรียา อ่านว่า นัด - ฉะ - รี - ยา ความหมาย ผู้มีความรู้เป็นอัศจรรย์
ณัจยา อ่านว่า นัด - จะ - ยา ความหมาย การสะสมความรู้
ณัฏฐกานต์ อ่านว่า นัด - ถะ - กาน ความหมาย นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ณัฏฐนันท์ อ่านว่า นัด - ถะ - นัน ความหมาย เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
ณัฏฐวรรณ อ่านว่า นัด - ถะ - วัน ความหมาย ผิวพรรณของนักปราชญ์
ณัฏฐวี อ่านว่า นัด - ถะ - วี ความหมาย ผู้มีความฉลาด
ณัฏฐา อ่านว่า นัด - ถา ความหมาย นักปราชญ์
ณัฐกฤตา อ่านว่า นัด - กริด - ตา ความหมาย ผู้สร้างให้เป็นนักปราชญ์
ณัฐกฤตา อ่านว่า นัด-กริด-ตา ความหมาย ผู้สร้างให้เป็นนักปราชญ์
ณัฐชยา อ่านว่า นัด - ชะ - ยา ความหมาย ชัยชนะของนักปราชญ์
ณัฐชา อ่านว่า นัด - ถะ - ชา ความหมาย ผู้เกิดจากนักปราชญ์
ณัฐฐาพร อ่านว่า นัด - ถา - พอน ความหมาย นักปราชญ์ ผู้ประเสริฐ
ณัฐธยาน์ อ่านว่า นัด - ทะ - ยา ความหมาย การเพ่งพินิจของนักปราชญ์
ณัฐพัชร์ อ่านว่า นัด - ถะ - พัด ความหมาย มีความรู้ดุจเพชร
ณัฐมน อ่านว่า นัด - ถะ - มน ความหมาย ดวงใจของนักปราชญ์
ณัฐรินีย์ อ่านว่า นัด - ถะ - ริ - นี ความหมาย ผู้มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ
ณัฐวรา อ่านว่า นัด - วะ - รา ความหมาย นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฐวลัญช์ อ่านว่า นัด - วะ - ลัน ความหมาย เครื่องหมายของปราชญ์ ลักษณะของปราชญ์
ณัฐวศา อ่านว่า นัด - วะ - สา ความหมาย หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
ณัฐสินี อ่านว่า นัด - ถะ - สิ - นี ความหมาย หญิงผู้ฉลาด
ณัฐสุรางค์ อ่านว่า นัด - สุ - ราง ความหมาย เทพธิดาผู้ปราดเปรื่อง
ณัฐิดา อ่านว่า นัด - ทิ - ดา ความหมาย ธิดาของนักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
ณิชกมล อ่านว่า นิด - กะ - มน ความหมาย ลูกนักปราชญ์
ณิชกุล อ่านว่า นิด - ชะ - กุน ความหมาย ตระกูลที่บริสุทธิ์
ณิชชยา อ่านว่า นิด - ชะ - ยา ความหมาย ชัยชนะที่บริสุทธิ์
ณิชนันทน์ อ่านว่า นิด-ชะ-นัน ความหมาย เพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่บริสุทธิ์
ณิชา อ่านว่า นิ - ชา ความหมาย สะอาด บริสุทธิ์
ณิชากร อ่านว่า นิ - ชา - กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งสิ่งบริสุทธิ์
ณิชานาฎ อ่านว่า นิ - ชา - นาด ความหมาย หญิงสาวผู้บริสุทธิ์
ณิชารีย์ อ่านว่า นิ - ชา - รี ความหมาย บริสุทธิ์และประเสริฐ
ณิศรา อ่านว่า นิด - ส - รา ความหมาย เป็นใหญ่ทางความรู้
ณิศวรา อ่านว่า นิด - สะ - วะ - รา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในทางความรู้
เณศรา อ่านว่า เนด - สะ - รา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในทางความรู้คือนักปราชญ์
ดนิตา อ่านว่า ดะ-นิ-ตา ความหมาย ผู้สำเร็จผลสมบูรณ์
ดนุลดา อ่านว่า ดะ - นุ - ละ - ดา ความหมาย เอวบางร่างเล็ก
ดมิสา อ่านว่า ดะ-มิ-สา ความหมาย เจ้าเหนือความมืด พระจันทร์
ดรัลพร อ่านว่า ดะ - รัน - พอน ความหมาย ทับทิมอันประเสริฐ
ดารัณ อ่านว่า ดา - รัน ความหมาย ชื่อพระศิวะ พระวิษณุ การเอาชนะความยากลำบาก
ดุษยา อ่านว่า ดุด - สะ - ยา ความหมาย ยินดี
ตติยา อ่านว่า ตะ - ติ - ยา ความหมาย ที่สาม
ตีรณา อ่านว่า ตี - ระ - นา ความหมาย ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง
ตุลยดา อ่านว่า ตุน - ยะ - ดา ความหมาย ความเสมอภาค
ตุลยา อ่านว่า ตุน - ละ - ยา ความหมาย สมดุล ดุลยภาพ เที่ยงตรง เที่ยง
เตชินี อ่านว่า เต - ชิ - นี ความหมาย ผู้มีเดช มีความรุ่งเรือง

 

ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย หมวด ท ธ น อัปเดต 2567 / 2024

ทยาตา อ่านว่า ทะ - ยา - ตา ความหมาย กรุณา
ทยิดา อ่านว่า ทะ - ยิ - ดา ความหมาย เป็นที่รัก เป็นที่กรุณา
ทักษพร อ่านว่า ทัก - สะ - พอน ความหมาย ผู้ฉลาดและประเสริฐ
ทักษยา อ่านว่า ทัก - สะ - ยา ความหมาย ความฉลาด รอบรู้ หลักแหลม
ทัตพิชา อ่านว่า ทัด - พิ - ชา ความหมาย ผู้ได้รับประสาทวิชาความรู้ ผู้ได้รับความรู้
ทิพปภา อ่านว่า พิบ-ปะ-พา ความหมาย รุ่งเรืองดียิ่ง
ทิพานัน อ่านว่า ทิ-พา-นัน ความหมาย ผู้มีใบหน้าสวยงาม
ทิษฏยา อ่านว่า ทิด - ตะ - ยา ความหมาย ที่โชคดี มีสิริมงคล
ทีนาร์ อ่านว่า ที - นา ความหมาย เหรียญทอง
เทวิกา อ่านว่า เท - วิ - กา ความหมาย เทพธิดา
ธนัฏฐา อ่านว่า ทะ - นัด - ถา ความหมาย ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์
ธนิดา อ่านว่า ทะ - นิ - ดา ความหมาย หนักแน่น
ธมน อ่านว่า ทะ - มน ความหมาย กำจัดมลทิน สวย
ธมนภัทร อ่านว่า ทะ - มะ - นะ - พัด ความหมาย ผู้ประเสริฐและสวยงาม
ธมลวรรณ อ่านว่า ทะ - มน - วัน ความหมาย มีผิวพรรณงาม
ธยาดา อ่านว่า ทะ - ยา - ดา ความหมาย คิดถึง คิดคำนึง
ธยานิษฐ์ อ่านว่า ทะ - ยา - นิด ความหมาย ตั้งมั่นในความคิดคำนึง
ธรณ์ธันย์ อ่านว่า ทอน - ทัน ความหมาย ทรงไว้ซึ่งโชคดี
ธรรมิตาว์ อ่านว่า ทัน - มิ - ตา ความหมาย มีคุณธรรม
ธรัลหทัย อ่านว่า ทะ - วัน - หะ - ไท ความหมาย มีใจบริสุทธิ์
ธฤษฏา อ่านว่า ทะ - ริด - สะ - ตา ความหมาย กล้าหาญ
ธวัลพร อ่านว่า ทะ - วัน - พอน ความหมาย บริสุทธิ์และประเสริฐ
ธัญกร อ่านว่า ทัน - ยะ - กอน ความหมาย สร้างสิริมงคล
ธัญญรัตน์ อ่านว่า ทัน - ยะ - รัด ความหมาย รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ
ธัญญาภรณ์ อ่านว่า ทัน - ยา - พอน ความหมาย เครื่องประดับนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล
ธัญธร อ่านว่า ทัน - ยะ - ทอน ความหมาย ทรงไว้ซึ่งโชคดี
ธัญมล อ่านว่า ทัน - ยะ - มน ความหมาย มีใจดียิ่ง
ธัญรดี อ่านว่า ทัน - ระ - ดี ความหมาย มีความยินดีในสิริมงคล
ธัญลักษณ์ อ่านว่า ทัน - ยะ - ลัก ความหมาย ลักษณะแห่งโชค ลักษณะแห่งสิริมงคล
ธันยกานต์ อ่านว่า ทัน - ยะ - กาน ความหมาย เป็นที่รักที่โชคดีมีความสุข
ธันยชนก อ่านว่า ทัน - ยะ - ชะ - นก ความหมาย ให้เกิดโชคดี
ธันยพร อ่านว่า ทัน - ยะ - พอน ความหมาย มีโชคอันประเสริฐ
ธันยมนย์ อ่านว่า ทัน - ยะ - มน ความหมาย คิดว่าตนเป็นผู้มีโชคลาภมีสุข
ธาพิดา อ่านว่า ทา - พิ - ดา ความหมาย สะอาด บริสุทธิ์แล้ว
ธาริกา อ่านว่า ทา - ริ - กา ความหมาย ผู้อ่อนเยาว์
ธารินันท์ อ่านว่า ทา-ริ-นัน ความหมาย ความสดชื่นรื่นเริง
ธาริณี อ่านว่า ทา-ริ-นี ความหมาย ผู้ทรงไว้
ธินิดา อ่านว่า ทิ - นิ - ดา ความหมาย หญิงผู้มั่นคง
ธิษณา อ่านว่า ทิด-สะ-นา ความหมาย ฉลาด หลักแหลม
ธิษตยา อ่านว่า ทิด-ตะ-ยา ความหมาย รู้ด้วยใจ
ธีรตา อ่านว่า ที - ระ - ตา ความหมาย ยินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์
ธีรยา อ่านว่า ที - ระ - ยา ความหมาย ความฉลาด
นพร อ่านว่า นะ - พอน ความหมาย เด่นที่สุดทางความรู้
นพรดา อ่านว่า นบ - พะ - ระ - ดา ความหมาย ผู้ยินดีในสิ่งใหม่ๆ มีความรุ่งเรืองเสมอ
นพิดา อ่านว่า นะ - พิ - ดา ความหมาย การสรรเสริญ
นภัส อ่านว่า นะ - พัด ความหมาย ฟ้า สวรรค์
นภัสร อ่านว่า นะ - พัด - สอน ความหมาย แสงบนท้องฟ้า
นรกมล อ่านว่า นอ - ระ - กะ - มน ความหมาย เป็นดวงใจของคนอื่น เป็นที่รักของคนอื่น
นรมน อ่านว่า นอ - ระ - มน ความหมาย เป็นดวงใจของคนทั้งหลาย เป็นที่รักของคน
นรีรัตน์ อ่านว่า นะ - รี - รัด ความหมาย นางแก้ว นางผู้ประเสริฐ
นลพรรณ อ่านว่า นน - ละ - พัน ความหมาย มีผิวพรรณเหมือนดอกบัว มีผิวพรรณงาม
นลัทพร อ่านว่า นะ - ลัด - ทะ - พอน ความหมาย น้ำผึ้ง ดอกไม้ที่ประเสริฐ
นลิน อ่านว่า นะ - ลิน ความหมาย ดอกบัว
นลินนิภา อ่านว่า นะ - ลิน - นิ - พา ความหมาย งดงาม บริสุทธิ์และงดงาม
นวิยา อ่านว่า นะ - วิ - ยา ความหมาย สาวเสมอ สดชื่นเสมอ
นวีนา อ่านว่า นะ - วี - นา ความหมาย ใหม่ เยาว์วัย
นัทธมน อ่านว่า นัด - ทะ - มน ความหมาย มีใจผูกพัน
นัทธ์หทัย อ่านว่า นัด - หะ - ไท ความหมาย ใจอันผูกพันไว้
นันท์นพิน อ่านว่า นัน - ทะ - พิน ความหมาย ผู้มีความสุขใหม่ๆ มีความสุขเสมอ
นันท์นภัส อ่านว่า นัน - นะ - พัด ความหมาย มีความสุขดุจสวรรค์
นันท์นลิน อ่านว่า นัน-นะ-ลิน ความหมาย บัวงาม น่าเพลิดเพลินดุจดอกบัว
นันทนัช อ่านว่า นัน - ทะ - นัด ความหมาย เกิดมาเพื่อความสุข ให้เกิดความสุข
นันท์มนัส อ่านว่า นัน - มะ - นัด ความหมาย ใจประกอบด้วยความเพลิดเพลิน มีใจเพลิดเพลิน
นันท์ลินี อ่านว่า นัน - ลิ - นี ความหมาย หญิงงามผู้มีความบันเทิง หรือความสุข
นันทัชพร อ่านว่า นัน - ทัด - ชะ - พอน ความหมาย คนประเสริฐเกิดมาเพื่อความสุข
นันทิตา อ่านว่า นัน - ทิ - ตา ความหมาย เพลิดเพลิน มีความสุข
นัยน์ปพร อ่านว่า ไน - ปะ - พอน ความหมาย ตาสวย ตาดี
นัยน์ภัค อ่านว่า ไน - ยะ - พัก ความหมาย ตาสวย
นาฏยา อ่านว่า นาด - ตะ - ยา ความหมาย สาวงาม
นารา อ่านว่า นา-รา ความหมาย รัศมีรุ่งเรือง
นิกข์นิภา อ่านว่า นิก-นิ-พา ความหมาย เสมือนแห่งทอง
นิชานาถ อ่านว่า นิ - ชา - นาด ความหมาย มีที่พึ่งเป็นของตนเอง
นิชาภา อ่านว่า นิ - ชา - พา ความหมาย มีรัศมีเฉพาะตน รุ่งเรืองนาน
นิฏฐา อ่านว่า นิด-ถา ความหมาย สำเร็จ
นิดานุช อ่านว่า นิ - ดา - นุด ความหมาย หญิงสาวผู้ได้รับการอบรม
นิภาธร อ่านว่า นิ - พา - ทอน ความหมาย ทรงไว้ซึ่งรัศมีหรือมีความรุ่งเรือง
นิรณา อ่านว่า นิ - ระ - นา ความหมาย ร่าเริง ยินดี
นิรดา อ่านว่า นิ - ระ - ดา ความหมาย เป็นที่ยินดี
นิวรา อ่านว่า นิ - วะ - รา ความหมาย หญิงสาว
นิศารัตน์ อ่านว่า นิ - สา - รัด ความหมาย พระจันทร์
นิษฐเนตร์ อ่านว่า นิด - ถะ - เนด ความหมาย ที่พึ่งอันมั่นคง
นิษฐา อ่านว่า นิด-ถา ความหมาย สำเร็จ สมบูรณ์ จุดหมายปลายทาง
นุชวรา อ่านว่า นุด - วะ - รา ความหมาย หญิงสาวผู้ประเสริฐ
นุตประวีณ์ อ่านว่า นุด - ประ - วี ความหมาย นักปราชญ์ผู้ได้รับคำชมเชย

 

ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย หมวด บ ป พ อัปเดต 2566 / 2023

บงกชรัตน์ อ่านว่า บง-กต-รัต ความหมาย ดอกบัวแก้ว
บวรกานต์ อ่านว่า บะ-วอน-กาน ความหมาย ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ
บัณฑิตา อ่านว่า บัน-ดิ-ตา ความหมาย ผู้ฉลาด, ผู้มีความรู้
บุญญาพร อ่านว่า บุน - ยา - พอน ความหมาย มีบุญเป็นพร
บุณยนุช อ่านว่า บุน - ยะ - นุด ความหมาย สาวผู้มีวาสนา
บุณยวีร์ อ่านว่า บุน - ยะ - วี ความหมาย ดีและกล้าหาญ
บุณิกา อ่านว่า บุ - นิ - กา ความหมาย ผู้ใจบุญ ผู้ทรงคุณธรรม
เบญจพร อ่านว่า เบน-จะ-พอน ความหมาย พร 5 ประการ
เบญญา อ่านว่า เบน-ยา ความหมาย ฉลาด
เบญญาภา อ่านว่า เบน - ยา - พา ความหมาย รุ่งเรืองด้วยปัญญา
ปณัฏฎา อ่านว่า ปะ - นัด - ดา ความหมาย นักปราชญ์
ปณิตา อ่านว่า ปะ - นิ - ตา ความหมาย ได้รับการสรรเสริญ ประณีต
ปทิตตา อ่านว่า ปะ - ทิด - ดา ความหมาย รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว
ปนิตา อ่านว่า ปะ - นิ - ตา ความหมาย ยกย่อง สรรเสริญ
ปพิชญา อ่านว่า ปะ - พิด - ชะ - ยา ความหมาย ผู้รู้แจ้ง
ปภัสสร อ่านว่า ปะ - พัด - สอน ความหมาย แสงสว่าง
ปภาดา อ่านว่า ปะ-พา-ดา ความหมาย รุ่งเรืองแล้ว
ปภาวี อ่านว่า ปะ - พา - วี ความหมาย ผู้มีอำนาจ
ประณัยยา อ่านว่า ประ - ไน - ยา ความหมาย เป็นที่รัก มีค่า
ประติภา อ่านว่า ประ - ติ - พา ความหมาย แสงสว่างแห่งความรู้
ปรางทิพย์ อ่านว่า ปราง-ทิบ ความหมาย แก้มงาม , มะปรางแก้ว
ปราญชลี อ่านว่า ปราด-ชะ-ลี ความหมาย กระพุ่มมือไหว้ นอบน้อมถ่อมตน
ปริยฉัตร อ่านว่า ปะ-ริ-ยะ-ฉัด ความหมาย ฉัตรเป็นที่รัก
ปริยากร อ่านว่า ปริ - ยา - กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งสิ่งที่รัก
ปรียา อ่านว่า ปรี - ยา ความหมาย ที่รัก
ปรียาดา อ่านว่า ปรี - ยา - ดา ความหมาย ความเป็นที่รัก
ปรียาวดี อ่านว่า ปรี - ยา - วะ - ดี ความหมาย หญิงอันเป็นที่รัก
ปวริศา อ่านว่า ปะ - วะ - ริ - สา ความหมาย ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
ปวิชญา อ่านว่า ปะ - วิด - ชะ - ยา ความหมาย นักปราชญ์ ผู้รู้ทั่วถึง
ปวิตรา อ่านว่า ปะ - วิด - ตรา ความหมาย บริสุทธิ์
ปวีรา อ่านว่า ปะ - วี - รา ความหมาย ผู้กล้าหาญยิ่ง
ปสาทนีย์ อ่านว่า ปะ – สา – ทะ - นี ความหมาย น่าเลื่อมใส
ปสุตา อ่านว่า ปะ - สุ - ตา ความหมาย ผู้ขยันขันแข็ง
ปัญชิกา อ่านว่า ปัน - ชิ - กา ความหมาย ปุยฝ้าย
ปัญญพัฒน์ อ่านว่า ปัน - ยะ - พัด ความหมาย เจริญด้วยปัญญา
ปัณชญา อ่านว่า ปัน - ชะ - ยา ความหมาย ผู้รู้เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ปัณฑา อ่านว่า ปัน - ดา ความหมาย ปัญญา
ปัณณพร อ่านว่า ปัน - นะ - พอน ความหมาย ประเสริฐทางหนังสือ
ปัณณิกา อ่านว่า ปัน - นิ - กา ความหมาย มีความรู้ในเรื่องหนังสือ
ปัณยตา อ่านว่า ปัน - ยะ - ตา ความหมาย ควรแก่การสรรเสริญ
ปัทมกร อ่านว่า ปัด - ทะ - มะ - กอน ความหมาย มืองามดังดอกบัว คือชื่อพระลักษมี เทวีแห่งโชค
ปัทมนิภา อ่านว่า ปัด - ทะ - มะ - นิ - พา ความหมาย เปรียบได้ดังดอกบัว
ปาณิศา อ่านว่า ปา - นิ - สา ความหมาย เจ้าแห่งชีวิต
ปาณิสรา อ่านว่า ปา - นิ - สะ - รา ความหมาย เจ้าแห่งชีวิต
ปารณีย์ อ่านว่า ปา - ระ - นี ความหมาย ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำให้สำเร็จ
ปาริมา อ่านว่า ปา - ริ - มา ความหมาย ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำสำเร็จ
ปาลิกา อ่านว่า ปา - ลิ - กา ความหมาย ผู้รักษาผู้คุ้มครอง
ปาลิดา อ่านว่า ปา - ลิ - ดา ความหมาย ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา
ปิยธิดา อ่านว่า ปิ - ยะ - ทิ - ดา ความหมาย ลูกสาวที่น่ารัก
ปิยมน อ่านว่า ปิ - ยะ - มน ความหมาย เป็นที่รักแห่งใจ มีใจเป็นที่รัก
ปุญญิศา อ่านว่า ปุน - ยิ - สา ความหมาย ผู้มีบุญยิ่งใหญ่
ปุณณดา อ่านว่า ปุน-นะ-ดา ความหมาย ความสำเร็จสมบูรณ์
ปุณณภา อ่านว่า ปุน - นะ - พา ความหมาย รัศมีอันเต็มเปี่ยม
ปุณยนุช อ่านว่า ปุน - ยะ - นุด ความหมาย สาวผู้มีโชควาสนา
ปุณยภา อ่านว่า ปุน - ยะ - พา ความหมาย แสงแห่งความดี แสงแห่งคุณธรรม
ปุณยวีร์ อ่านว่า ปุน - ยะ - วี ความหมาย ผู้ประเสริฐและกล้าหาญ
ปุณิกา อ่านว่า ปุ - นิ - กา ความหมาย มีบุญ มีคุณงามความดี
ปุณิกา อ่านว่า ปุ-นิ-กา ความหมาย มีบุญ มีคุณงามความดี
เปมิกา อ่านว่า เป-มิ-กา ความหมาย ผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก
เปมิศา อ่านว่า เป - มิ - สา ความหมาย ผู้มีความรักที่ยิ่งใหญ่
เปรมยุดา อ่านว่า เปรม - ยุ - ดา ความหมาย ผู้ประกอบด้วยความรัก
เปรมา อ่านว่า เปร - มา ความหมาย รัก
เปรมากร อ่านว่า เปร - มา - กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งความรัก
ไปรยา อ่านว่า ไปร - ยา ความหมาย ผู้เป็นที่รัก
พจณิฌา อ่านว่า พด - จะ - นิ - ชา ความหมาย มีคำพูดบริสุทธิ์
พชรภัทร อ่านว่า พะ - ชะ - ระ – พัด ความหมาย ผู้ประเสริฐดังเพชร
พชิรา อ่านว่า พะ - ชิ - รา ความหมาย เพชร
พณณกร อ่านว่า พัน - นะ - กอน ความหมาย มีผิวพรรณสวย
พนนีย์ อ่านว่า พะ - นะ - นี ความหมาย เป็นที่ปรารถนา
พนัชกร อ่านว่า พะ - นัด - ชะ - กอน ความหมาย มีมืองามดังดอกบัว
พนิดา อ่านว่า พะ - นิ - ดา ความหมาย หญิงสาว
พรกรัณย์ อ่านว่า พอน - กะ - รัน ความหมาย มีการกระทำอันประเสริฐ มีกิจการอันประเสริฐ
พรนภัส อ่านว่า พอน - นะ - พัด ความหมาย พรสวรรค์ ฟ้างาม
พรปวีณ์ อ่านว่า พอน - ปะ - วี ความหมาย นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
พรพรรณ อ่านว่า พอน - พัน ความหมาย ผู้มีผิวพรรณดี
พรพิมล อ่านว่า พอน - พิ - มน ความหมาย ผู้ปราศจากมลทิน
พรรณกร อ่านว่า พัน - นะ - กอน ความหมาย ผู้สร้างผิวพรรณ หรือผู้มีผิวพรรณดี
พรรณธร อ่านว่า พัน - นะ - ทอน ความหมาย ทรงไว้ซึ่งผิวพรรณอันงาม
พรรณปพร อ่านว่า พัน - ปะ - พอน ความหมาย มีผิวพรรณประเสริฐ
พรรณพนัช อ่านว่า พัน - พะ - นัด ความหมาย ผิวพรรณดุจดอกบัว
พรรณภัค อ่านว่า พัน - นะ - พัก ความหมาย มีผิวพรรณงาม
พรรณภัทร อ่านว่า พัน - นะ - พัด ความหมาย มีผิวพรรณงาม
พรรณรมณ อ่านว่า พัน - ระ - มน ความหมาย มีผิวพรรณน่ายินดี
พรรวินท์ อ่านว่า พอน - ระ - วิน ความหมาย ประเสริฐเหมือนดอกบัว
พรลภัส อ่านว่า พอน - ละ - พัด ความหมาย มีลาภอันประเสริฐ
พริมา อ่านว่า พะ - ริ - มา ความหมาย ประเสริฐ ดีเยี่ยม
พิจักขณา อ่านว่า พิ-จัก-ขะ-นา ความหมาย มีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง
พิชญาภา อ่านว่า พิด-ชะ-ยา-พา ความหมาย แสงสว่างของนักปราชญ์
เพ็ญพิชชา อ่านว่า เพ็น - พิด - ชา ความหมาย เต็มไปด้วยความรู้
แพรววนิด อ่านว่า แพอนว - วะ - นิด ความหมาย งามเป็นที่รัก งามน่ารัก

 

ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย หมวด ภ ม ย ร ล อัปเดต 2567 / 2024

ภคนันท์ อ่านว่า พะ - คะ - นัน ความหมาย ยินดีในโชคหรือสิริมงคล
ภคนางค์ อ่านว่า พะ-คะ-นาง ความหมาย ผู้มีร่างกายนำโชค
ภรภัทร อ่านว่า พร-พัด ความหมาย ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ
ภวิกา อ่านว่า พะ-วิ-กา ความหมาย มีความเจริญ
มาจจรีย์ อ่านว่า มา-จะ-รี ความหมาย ไข่มุก
มานิดา อ่านว่า มา-นิ-ดา ความหมาย ผู้ที่คนนับถือ
เมธินี อ่านว่า เม-ทิ-นี ความหมาย ปราชญ์สตรี
เมนกา อ่านว่า เม - นะ - กา ความหมาย ชื่อนางอัปสร
โยษิตา อ่านว่า โย - ษิ - ตา ความหมาย สตรี
รมณภัทร อ่านว่า ระ – มะ - นะ - พัด ความหมาย ผู้ประเสริฐด้วยความสุข
รมิตา อ่านว่า ระ-มิ-ตา ความหมาย ผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข
รวิภา อ่านว่า ระ-วิ-พา ความหมาย แสงอาทิตย์ หรือรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
รินรดา อ่านว่า ริน-ระ-ดา ความหมาย ผู้ยินดี หรือ รื่นเริงอยู่เสมอ
ลลิสา อ่านว่า ละ-ลิ-สา ความหมาย ปกป้อง คุ้มครอง
ลัลน์ลลิต อ่านว่า ลัน-ละ-ลิด ความหมาย สาวสวย
เลศยา อ่านว่า เลด - สะ - ยา ความหมาย แสงสว่าง

 

ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย หมวด ว ศ ส ห อ อัปเดต 2567 / 2024

วกุลทิพย์ อ่านว่า วะ-กุน-ทิบ ความหมาย ต้นพิกุลของเทวดา
วรภร อ่านว่า วอ-ระ-พอน ความหมาย ค้ำจุนสิ่งดี
วรมน อ่านว่า วอ-ระ-มน ความหมาย ใจดี
วรรณวนัช อ่านว่า วัน-วะ-นัด ความหมาย ผิวพรรณเหมือนดอกบัว
วรวลัญช์ อ่านว่า วอ-ระ-วะ-ลัน ความหมาย ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
วรันธร อ่านว่า วะ-รัน-ทอน ความหมาย ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ
วรันธร อ่านว่า วะ-รัน-ทอน ความหมาย ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ ทรงไว้ซึ่งพร
วริศรา อ่านว่า วะ-ริด-สะ-รา ความหมาย ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
วลีรัตน์ อ่านว่า วะ-ลี-รัด ความหมาย ถ้อยคำที่ไพเราะ
วาริธร อ่านว่า วา-ริ-ทอน ความหมาย เมฆ
เวณิกา อ่านว่า เว - นิ - กา ความหมาย เกล้าผม มวยผม ผู้ดีดพิณ
เวธกา อ่านว่า เว - ทะ - กา ความหมาย คม เฉียบแหลม
เวธณี อ่านว่า เว - ทะ - นี ความหมาย สว่าง มีปัญญา เฉียบแหลม
ศตพร อ่านว่า สะ-ตะ-พอน ความหมาย มีพรมากหรือมีความประเสริฐมากมาย
ศมนันท์ อ่านว่า สะ-มะ-นัน ความหมาย สุขสงบ
ศศธร อ่านว่า สะ-สะ-ทอน ความหมาย ดวงจันทร์
ศศพร อ่านว่า สะ-สะ-พอน ความหมาย พรจากพระจันทร์
ศศิชา อ่านว่า สะ-สิ-ชา ความหมาย เกิดจากดวงจันทร์ ดาวพุธ
ศิรญา อ่านว่า สิ-ระ-ยา ความหมาย มีปัญญาสุดยอด
ศุภรดา อ่านว่า สุบ-พะ-ระ-ดา ความหมาย ขาวสะอาด
โศจิรัตน์ อ่านว่า โส - สิ - รัด ความหมาย สุกใสบริสุทธิ์ดุจดวงแก้ว
โศภิตา อ่านว่า โส-พิ-ตา ความหมาย นางงาม
สมภัสสร อ่านว่า สม-พัด-สอน ความหมาย รัศมีที่เหมาะควร
สรชา อ่านว่า สอ-ระ-ชา ความหมาย ผู้มีบารมีสูงประเสริฐยิ่ง
สรัลชนา อ่านว่า สะ-รัน-ชะ-นา ความหมาย เป็นคนซื่อตรง
สวรรณ อ่านว่า สะ-วัน ความหมาย มีพรรณอย่างเดียวกัน
สาธินี อ่านว่า สา-ทิ-นี ความหมาย ให้สำเร็จ
สาริศา อ่านว่า สา-ริ-สา ความหมาย เจ้าแห่งแก่นสาร
สิรกัญญา อ่านว่า สิ-ระ-กัน-ยา ความหมาย สาวน้อยผู้เป็นมิ่งขวัญ
สิรี อ่านว่า สิ-รี ความหมาย ศรี
สุทัชชา อ่านว่า สุ-ทัด-ชา ความหมาย ผู้ให้สิ่งดี
สุภัควี อ่านว่า สุ-พัก-คะ-วี ความหมาย ผู้มีโชค
หทัยรัตน์ อ่านว่า หะ-ไท-รัด ความหมาย แก้วใจ
หรรษมน อ่านว่า หัด-สะ-มน ความหมาย ใจร่าเริง
องค์อร อ่านว่า อง-ออน ความหมาย หญิงสูงศักดิ์
อชิรชญา อ่านว่า อะ-ชิ-ระ-ชะ-ยา ความหมาย ฉลาดว่องไว
อติกานต์ อ่านว่า อะ-ติ-กาน ความหมาย เป็นที่รักยิ่ง
อติญา อ่านว่า อะ-ติ-ยา ความหมาย พิเศษ
อตินุช อ่านว่า อะ-ติ-นุด ความหมาย หญิงสาวผู้ยิ่งใหญ่
อธิญา อ่านว่า อะ-ทิ-ยา ความหมาย ผู้มีความรู้ดียิ่ง
อนัญพร อ่านว่า อะ-นัน-ยะ-พอน ความหมาย ไม่มีใครอื่นประเสริฐกว่า
อนันตญา อ่านว่า อะ-นัน-ตะ-ยา ความหมาย ผู้รู้ไม่สิ้นสุด
อมล อ่านว่า อะ-มน ความหมาย ไม่มีมลทิน หรือผู้บริสุทธิ์
อมลณดา อ่านว่า อะ-มน-นะ-ดา ความหมาย ผู้ปราศจากมลทิน
อมลวรรณ อ่านว่า อะ-มน-วัน ความหมาย มีผิวพรรณบริสุทธิ์
อรชพร อ่านว่า อะ-ระ-ชะ-พอน ความหมาย บริสุทธิ์ยิ่ง
อรปรียา อ่านว่า ออน-ปรี-ยา ความหมาย นางผู้เป็นที่รัก
อริสา อ่านว่า อะ-ริ-สา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่เหนือศัตรู
อัคริมา อ่านว่า อัก-คริ-มา ความหมาย เป็นใหญ่
อาคิรา อ่านว่า อา-คิ-รา ความหมาย พระอาทิตย์
ไอศิกา อ่านว่า ไอ - สิ - กา ความหมาย นางผู้เป็นใหญ่

 

ไอเดียตั้งชื่อลูกสาวที่คุณอาจสนใจ

 

ยอดนิยมในตอนนี้

สิทธิประโยชน์แนะนำ

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง